دراتاقی تاریک در سه متری یک آینه نشسته و یک شمع کوچک روی میز بغل دست خودبگذارید .اطمینان یابید که شمع در کنار شما باشد و نه در مقابل شما.
بهحالت دعا قرار گرفته تمرین هوشیاری دوم را انجام داده و به تنفس خود دقتکنید. زمانی که کاملا آسوده شدید به نرمی به چشم خود خیره شوید. پلکنزنید. هر دم را شمرده تا اینکه به ده برسید و سپس دوباره از یک بشمارید.متوجه بازی نور و سایه روی صورت خود باشید و به تمرکز بر چشم چپ خود ادامهدهید.

چهار مرحله برای فرایند ردیابی وجود دارد.

درمرحله اول دقت کنید که چهره شما چگونه است. همانگونه که همیشه آن را دیدهاید. همه چیز درست همانگونه است که دیده می شود. این چهره ایست که شمابرای هزاران بار در آینه دیده اید.

مرحلهدوم چند دقیقه بعد آغاز می شود. چهره شما ممکن است به شکلهای مختلف تغییرکند. ممکن است چهره های حیوانات را ادراک کنید که بر چهره شما تحمیل میشود و یا اینکه چهره شما بجز چشم شما ناپدید شود. هیچ چیز در این مرحلهتنها چیزی نیست که باید باشد. با تغییرات بمانید، روی تنفس خود تمرکز کنیداز هر چیز که ادراک می کنید وحشت زده نشوید به سادگی چهره هائی را کهپدیدار می شوند ثبت کنید، قضاوت نکرده و ترجمه و تفسیر نکنید. برخی ازانها شاید ده هزار ساله باشند. برخی دیگر ممکن است از زندگی قبلی بوده،سایر آنها حیوانات قدرت، راهنماها و متفقین ما در طبیعت هستند بقیه نیزارواح راهنمای ما می باشند.

درمرحله سوم یک چهره پدیدار شده و مسلط می ماند در اینجا همه چیز همانگونهاست که باید باشد. این همان چهره ایست که شما در حال رد یابی ان هستید...شما هر گونه چهره دگرگون شونده و تغییر شکل یافته را متوجه شده اید تااینکه چهرهایي که ثابت مانده است را تشخیص داده اید. زمانی که تصویرپدیدار می شود به آن امکان دهید که شما را آگاه کند. آن را با تمرکز برتنفس خود ثابت نگه دارید و به نرمی به چشم چپ خیره بمانید. بگذارید کهداستان خود را به شما آشکار کند که او کیست؟ از کجا امده است؟ از شما چهمیخواهد؟ حوزه انرژی رخشان تمام خاطره های خودهای قبلی ما را در بر دارد،که شامل چهره هائی از آن کسانی که بوده ایم می باشد.

درمرحله چهارم تمام تصویر ها ناپدید خواهند شد حتا چهره خودتان . در اینمرخله شما طبیعت نورانی واقعیت را می بینید . این مرحله فقط نور و روح استبرای اتمام تمرین دستهایتان را به حالت دعا برگردانده و با چشمان بسته چندنفس عمیق بکشید .در این مراحل باید استاد سکون و ارامش شوید کمترین نسیم وداوری شما را به سوی ذهن منطقی می برد و هوشیاری دوم را مختل میکند.