نامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي درباره حذف تعطيلي برخي ايامالله
خبرگزاريفارس: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با ارسال نامهاي رسمي به عليلاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آثار سوء حذف تعطيلي و كمرنگكردن ايام الله، خواستار اهتمام ويژه مجلس نسبت به برگزاري مناسبتهايانقلاب اسلامي شد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، متن كامل اين نامه به اين شرح است:

با سلام و تحيت و آرزوي قبولي طاعات و عبادات
باعنايت به طرح نمايندگان محترم مبني بر كاهش دو روز از تعطيلات رسمي با هدفافزايش تعطيلات عيد سعيد فطر و مسئوليت قانوني اين نهاد به عنوان متولياصلي برنامهريزي، سازماندهي و برگزاري مراسم عمومي خاصه اياما...،استدعا دارد ترتيبي اتخاذ فرماييد تا آثار سوء ناشي از حذف تعطيلي هر كداماز ايامالله سهگانهاي، كه اعلام تعطيلي آنها از بدو پيروزي و استقرارنظام مقدس اسلامي معنا و مفهوم خاصي داشته و دارد و برگرفته از تدابيرحكيمانه رهبر كبير انقلاب اسلامي و مجدد اسلام ، حضرت آيتالله العظميامام خميني "قدسالله نفسه الزكيه " در قرن حاضر ميباشد، مد نظر قرارگيرد و ضرورت استفاده بهينه از ايام مورد نظر براي بزرگداشت هر چهباشكوهتر ايامالله، يادآوري شود چرا كه تبيين آرمانها و چگونگي آغاز،پيروزي و تثبيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به منظور آشنايي نسل بالنده وجوان جوياي حقيقت بيش از پيش محسوس ميباشد و چنانچه به هر دليل ممكنتاكنون در برگزاري مراسم و ويژه برنامههاي اين مناسبتها كاستيهايي وجودداشته است ميبايست در بررسي كارشناسانه اقدام اصولي و رفع نقص شود و نهحذف و كمرنگ كردن آن كه تبعات منفي قابل توجهي را در پي خواهد داشت زيرا:

الف)تعطيلي يومالله 15 خرداد كه به حمدالله و المنه با درايت و تدبير اعضايمحترم كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از طرح پيشنهادي نمايندگان محترمحذف گرديد، روز قيام خونين مردم جان بر كف و نقطه عطفي در تاريخ مبارزاتملت قهرمان ايران و شجره طيبهاي است كه پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن1357، ثمره و مولود آن ميباشد و به همين سبب است حضرت امام خميني"رضوانالله تعالي عليه " 15خرداد را براي هميشه عزاي عمومي اعلام و حتيبه نوعي بر ضرورت تعطيلي آن با قيد كلمه "بايد " تأكيد فرمودهاند كه امرياست ولايي و واجبالاتباع.

ب) يومالله 12 فروردين كه فعلاً حذفتعطيلي آن جزء پيشنهاد جمعي از نمايندگان محترم بوده و اميد استانشاءالله با تدبير حضرت مستطابعالي و درايت و آيندهنگري نمايندگانمحترم مردم شريف و متدين ايران اسلامي از آن صرف نظر گردد به صراحت كلامالهي بنيانگذار فقيد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه فرمودهاند:
"صبحگاه12 فروردين كه روز نخستين حكومتالله است از بزرگترين اعياد ملي و مذهبيما است و ملت ما بايد اين روز را عهده بگيرند و زنده نگه دارند، روزي كهكنگرههاي قصر 2500 ساله حكومت طاغوتي فرو ريخت و سلطه شيطاني براي هميشهرخت بر بست و حكومت مستضعفين جانشين آن گرديد. "

ج) يومالله 22بهمن روز نمايش صلابت و اقتدار مردم عزيز و ولايتمدار و هميشه در صحنه وتجديد بيعت با آرمانهاي نظام مقدس و ولي امر مسلمين.

مجدداً ازحضرتعالي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه همواره نسبت به برگزاريمناسبتهاي انقلاب اسلامي اهتمام ويژه داشته صميمانه تشكر مينمايد.