جلسه محاكمه برگزار شد:
قتل براي رسيدن به زن مورد علاقه
خبرگزاريفارس: مرد جواني كه مدعي بود با ابراز علاقه زني به خود، با شوهر آن زندرگير شده و او را به قتل رسانده بود، امروز محاكمه شد.


بهگزارش خبرنگار حوادث فارس، شامگاه 5 تير سال گذشته مأموران پليس بخش ملارداز وقوع يك فقره درگيري منجر به قتل در يك منزل مسكوني باخبر شدند.

مأمورانبا حضور در محل حادثه متوجه شدند مرد ميانسالي به نام حسن بر اثر اصابتضربات چاقو به سينهاش به شدت مجروح شده و قبل از حضور عوامل امدادي بهقتل رسيده است.

تحقيقات براي شناسايي عامل اين قتل آغاز شد و يكروز بعد مرد جواني به نام محمد با مراجعه به اداره آگاهي شهرستان كرج خودشرا به عنوان قاتل معرفي كرد.

با اعتراف متهم به ارتكاب قتل، قرارمجرميت وي از سوي دادسراي جنايي صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه 113دادگاه كيفري استان تهران ارجاع كه صبح امروز به رياست قاضي محمدسلطانهمتيار برگزار شد.

بعد از قرائت كيفرخواست صادره توسط سيدرضايينماينده دادستان مبني بر محرز بودن ارتكاب قتل توسط متهم و درخواست مجازاتاو، اوليايدم نيز خواسته خود را قصاص وي اعلام كردند.

متهم درجايگاه قرار گرفت و در تشريح حادثه گفت: مدتي قبل از قتل با همسرم مقتولآشنا شدم و او با بيان اينكه بدون رضايت با حسن ازدواج كرده است و به منعلاقه دارد، از من خواست با حسن صحبت كنم تا او را طلاق دهد و با منازدواج كند.

وي ادامه داد: اوايل با اين درخواست او مخالفت كردماما به قدري بر من فشار آورد تا اينكه بالاخره اسير حرفهاي او شدم وتصميم گرفتم با حسن صحبت كنم. قبل از ديدن حسن، تلفني با او حرف زدم وموضوع رابطه با همسرش را به او گفتم؛ او به من گفت بايد همديگر را ببينيمتا در اينباره صحبت كنيم.

متهم افزود: به خانه حسن رفتم ولي بهمحض اينكه همديگر را ديديم حسن به من حمله كرد و من هم كه احساس خطر كردهبودم براي فرار از آن وضعيت، مجبور شدم او را با چاقو بزنم. فرداي آن روزهم به خاطر عذاب وجداني كه داشتم خودم را به پليس معرفي كردم.

بعداز اظهارات متهم در بيان آخرين دفاع كه خود را پشيمان دانست، قاضي همتيارختم جلسه را اعلام و صدور حكم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاهموكول كرد.