مشروح/ سيدحسن نصرالله:
مذاكرات سازش "مرده " به دنيا آمد؛ مقاومت بيش از هر زماني به قدس نزديكتر است
خبرگزاريفارس: دبيركل حزب الله لبنان با اشاره به مذاكرات مستقيم سازش بين تشكيلاتخودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي در واشنگتن آن را شكست خورده دانست وگفت: در جايگاه درستي در محور پيروز قرار داريم و بيش از هر زمان ديگري بهقدس نزديكتر شديم.


بهگزارش فارس، "سيد حسن نصرالله " عصر روز جمعه در مراسم روز جهاني قدس كهبه ابتكار حزبالله لبنان در مجمع سيدالشهداء در منطقه "الرويس " در حومهجنوبي بيروت برگزار شد، در ابتداي سخنان خود به تمام كساني كه در اينمراسم به مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس، شركت كرده بودند خير مقدم گفت.
ويدر سخنان خود به تحولات فلسطين از جمله مذاكرات سازش، خروج نيروهايآمريكايي از عراق، قضيه امام موسي صدر، دادگاه ترور رفيق حريري نخست وزيراسبق لبنان ، تجهيز ارتش لبنان به سلاح و نيز حادثه برج ابي حيدر اشارهكرد.

*** هيچكس حق چشمپوشي ذرهاي از خاك فلسطين را ندارد

دبيركلحزب الله لبنان با انتقاد شديد به مذاكرات مستقيم سازش بين تشكيلاتخودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي كه دور اول آن ديروز پنجشنبه در واشنگتنبرگزار شد، اظهار داشت: امروز ما به جهان ميگوييم كه چالشهاي موجود حتييك حرف را در معيارها و ثوابت ما تغيير نخواهد داد. وي افزود: معيارهاييكه بر اساس آن فلسطين از كران تا كران حق ملت فلسطين و امت عربي و اسلامياست و هيچكس حق ندارد از يك ذره از اين خاك مقدس صرفنظر كند و حتي حقندارد يك حرف از اسم آن يا قطرهاي از آب آن را بر سر امتيازدهي ناديدهبگيرد.


*** امام خامنهاي همان راه امام(ره) را بعد از رحلت ايشان ادامه دادند


دبيركلحزب الله لبنان با اشاره به نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان توسطحضرت امام (ره) گفت: امام خامنهاي بعد از رحلت ايشان بر ادامه همان شيوهو مسير امام خميني (ره) و التزام به قدس، مسئله فلسطين و مقابله با طرحهاي آمريكايي و صهيونيستي تاكيد كرده است.
سيدحسن نصرالله اظهارداشت: آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه 30 سال پيش از سوي امام خميني (ره)بعنوان روزجهاني قدس انتخاب شد داراي مفاهيمي آسماني و اعتقادي است وبيترديد بهترين روز در بهترين ماه است.
وي افزود كه بارها دربارهاهميت اين روز بزرگ سخن گفته است اما با گذشت سالها و تداوم توطئهها وتهديدهاي فراروي قدس و فلسطين بر اهميت اين روز بزرگ افزوده شده است و حتيپس از رحلت امام خميني(ره) اين روز همچنان زنده نگه داشته شد و امامخامنهاي نيز بعد از رحلت ايشان بر ادامه همان شيوه و مسير امام خميني(ره) و التزام به قدس و مسئله فلسطين و مقابله با طرح هاي آمريكايي وصهيونيستي تاكيد كردند.
دبيركل حزبالله لبنان افزود كه برخي قضايابه مرور زمان فراموش و از بين ميروند اما قضيهاي با عظمت قدس بايدبگوييم كه هيچگاه امت ما اين قضيه را فراموش نميكند زيرا آن بخشي ازتعهد ديني ما، فرهنگما، تمدن ما، گذشته، حال و آينده ما است. لذا بايدهمواره مورد يادآوري قرار گيرد و در ضمير و وجدان امت ما زنده بماند.
نصراللهافزود كه روز قدس روز تاكيد بر معيارها است نه اعلام آن. زيرا اين معيارهاپيش از اين اعلام و تبيين شدهاند و براي آن فداكاريها و ايثارگريهايزيادي شده كه اسرا و شهدا از جمله آنهاست. امروز روز تكرار حق است. امروزما به جهان ميگوييم كه چالشهاي موجود حتي يك حرف را در معيارها و ثوابتما تغيير نخواهد داد. معيارهايي كه بر اساس آن فلسطين از كران تا كران حقملت فلسطين و امت عربي و اسلامي است و هيچكس حق ندارد از يك ذره از اينخاك مقدس صرفنظر كند و حتي حق ندارد يك حرف از اسم آن يا قطرهاي از آبآن را بر سر امتيازدهي ناديده بگيرد.***رژيم جعلي اسرائيل را هرگز به رسميت نميشناسيم


ويتصريح كرد: اسرائيل يك دولت غيرقانوني و غيرانساني است كه بر پايه تجاوز وجنايت استوار شده است لذا هيچگاه نميتواند به مشروعيت يا به رسميتشناخته شود حال هر طرفي هم كه بخواهد آن را به رسميت بشناسد و يا تلاش كندبه آن مشروعيت ببخشد، موفق نخواهد بود. اين، منطق روز قدس و منطق قول حقبه دور از هرگونه تعارف، ملاحظه يا تاثير گرفتن از شرايط منطقهاي است.
نصراللهافزود: روز قدس يك مناسبت جهاني براي تمركز بر روي آنچه كه قدس، فلسطين،ملت آن و مسجدالاقصي در حال تجربه آن است و نيز تهديدها و خطراتي كه قدسبعنوان يك مكان براي مقدسات اسلامي با آن مواجه است، ميباشد. خطراتي ازقبيل يهوديسازي، آوارگي ساكنان آن و شهركسازي در كرانه باختري كهمذاكرات سطحي سازشي كه از ديروز آغاز شده نخواهد توانست آن را متوقف كند.***مذاكرات سازش "مرده " متولد شده است

دبيركلحزب الله لبنان با اشاره به مذاكرات سازش بين تشكيلات خودگردان فلسطين ورژيم صهيونيستي در واشنگتن كه با نظارت آمريكا انجام ميشود، آن را شكستخورده دانست و گفت: مذاكرات سازش مرده متولد شد.

سيد حسن نصراللهدر ادامه سخنراني خود به مناسبت روز جهاني قدس با اشاره به همزمان شدن دورويداد آغاز مذاكرات سازش و خروج نيروهاي رزمي آمريكا از عراق ، اظهارداشت: برخي معتقدند كه اشغالگري آمريكا در عراق به پايان رسيده است، امااين سخن درست نيست، برخي نيز آن را خروج جزئي و برخي نشانه بي اهميت جلوهدادن نقش مقاومت مي دانند.
وي افزود: مذاكرات سازش مرده متولد شد؛هدف از اين مذاكرات و وظيفه و نياز سياسي آمريكا و رژيم صهيونيستي مشخصبوده و با كمال تاسف برخي نيازهاي عربي رسمي نيز روشن است، اما آخرين چيزيكه اين مذاكرات به آن ميپردارد، فلسطين است.
سيدحسن نصرالله بااشاره به مخالفت گروههاي فلسطيني با مذاكرات سازش تصريح كرد، حتيگروههايي كه از اساس مشكلي با مذاكره نداشتند، اين مذاكرات رانپذيرفتهاند؛ نظرسنجيها نيز نشان داده است كه مردم هم با اين مذاكراتسازش مخالفند، بنابراين چنين مذاكرهاي بي ارزش است.
دبيركل حزباللهگفت: مذاكره با دشمن ستمگر و مستبد صهيونيست كه تا اين حد از تاييدكشورهاي غربي برخوردار است نتيجهاي جز اين ندارد كه به اين رژيم مشروعيتداده شود، در حاليكه هيچ مشروعيتي ندارد.*** آمريكا توان به راه انداختن جنگ جديدي را ندارد

دبيركلحزبالله لبنان با اشاره به بحران اقتصادي آمريكا و شكست طرحهاي اين كشوردر منطقه گفت:آمريكا نميتواند جنگهاي جديدي را به راه بياندازد.

بهگزارش فارس، سيدحسن نصرالله در ادامه سخنان خود كه به مناسبت روز جهانيقدس ايراد ميكرد، اظهار داشت: در فلسطين، لبنان و عراق مشكلاتي وجود داردو اگر بخواهيم كليتر نگاه كنيم، در منطقه مشكلاتي وجود دارد. من ميخواهمبگويم كه محور مقاومت و بازدارنده كه در مقابل محور غربي - اسرائيليپايداري ميكند در سالهاي گذشته توانسته است دستاورد و پيروزي تاريخيبزرگي را در سطح منطقه به ثمر بنشاند و اين امر بازتاب زيادي در سطح جهانداشته است.
وي كه سخنانش به طور مستقيم از شبكه خبري المنار و العالمپخش ميشد،افزود كه پس از 11 سپتامبر در آمريكا نومحافظهكاران بر سر كارآمدند و طرح خاورميانه جديد را براي منطقه به همراه آوردند و با استفادهاز افزايش پايگاهها نظامي خود در منطقه و استفاده از نيروهاي نظامي خودبه منطقه ما آمدند تا ثروتهاي نفتي، گازي و ساير سرمايههاي ما را غارتكنند. بر اساس اين طرح اسرائيل براي هميشه در منطقه بطور سياسي تثبيتميشد. به اين ترتيب كه با تحميل سازش بر فلسطينيها با امضاء و تاييدعربي، طرحي را براي پاكسازي كلي مقاومت فلسطيني حتي مقاومت مردمي و سياسيبه همراه آوردند.
نصرالله تاكيد كرد: مطلوب آنها اين بود كه هر كسيرا كه اعتراض كند، سر ببرند و از بين ببرند. مطلوب آنها اين بود كه مقاومتدر لبنان و حكومت سوريه را نابود كنند و بر عراق سيطره يابند. هدف آنهارساندن ايران به مرحله انزوا و تخريب جايگاه آن و در نهايت حمله به اينكشور بود. من ادعا ميكنم كه اين طرح طي 10 سال براي اجرا شدن در مقايسهبا هر طرح استكباري ديگري در تاريخ، از امكانات سرسامآوري برخوردار بود.ارتش، جامعه بينالملل ( كه هيچ موجوديت خارجي ندارد بلكه اين آمريكاست كهآن را هدايت ميكند)، اقتصاد و انقلاب ارتباطات از جمله اين امكانات بودهاست. بزرگترين ارتشها، قدرتمندترين جنگهاي رواني و سرويسهاي مخابراتي دراختيار اين طرح بود. اما طي سالهاي گذشته محور مقاومت در فلسطين، لبنان،سوريه، ايران و عراق با اين طرح مقابله كرد تا در نهايت آن را به شكستمنتهي كرد. البته اين به آن معنا نيست كه درگيريها به پايان رسيده استبلكه ما صرفا به مرحله ديگري با رويكردي ديگر منتقل شدهايم.
نصراللهتصريح كرد: تمام كارشناسان بر اين امر اجماع دارند كه تلاشهاي موجود برايحلوفصل بحران اقتصادي در اروپا و آمريكا رو به شكست است. آمريكانميتواند جنگهاي جديدي را به راه اندازد. اين ناتواني به معناي اصلاح ياتغيير معيارها و ارزشهاي سياسي آن نيست بلكه اين كشور بدليل شكست حملاتاستكبارياش در منطقه دچار ناتوانيها و بحرانهاي متعددي شده است.
ويافزود: پايداري ملت فلسطين بويژه در غزه، پايداري مقاومت و اراده سياسي درلبنان طي 5 سال، استواري سوريه، ايران و ملت عراق موجب تحقق اين موفقيتشده است.
دبيركل حزبالله لبنان گفت: امروز ما به تداوم و استمراراين پايداري دعوت مي شويم و احساس ميكنيم كه برغم مشكلات و دشواريهايموجود به پيروزي بيش از هر وقت ديگري نزديك شدهايم...اسرائيل بزرگ اكنوناز بين رفته است و امروز بيش از هر وقت ديگري با چالشها و تهديدها مواجهاست. ما به تداوم وحدت خود دعوت ميشويم. ما امروز بيش از هر وقت ديگريمسئوليت داريم كه از مقاومت فلسطين حمايت كنيم.
نصرالله گفت: تمام اشكال همبستگي معنوي و مادي با مقاومت بايد ادامه يابد زيرا آزادسازي قدس در گرو مقاومت است.*** خروج نيروهاي آمريكا از عراق شكستي براي اين كشور است

دبيركلحزبالله با تاكيد بر اينكه "محور مقاومت " طي سالهاي گذشته دستاوردهايمثبتي به دست آورده، خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را شكستي برايسردمداران كاخ سفيد دانست.

"سيد حسن نصرالله " عصر روز جمعه درمراسم روز جهاني قدس كه به ابتكار حزب الله لبنان در مجمع سيد الشهداء درحومه جنوبي بيروت برگزار شد، به رويداد دوم يعني خروج نيروهاي آمريكايي ازعراق اشاره كرد و گفت: اين عقبنشيني شكست است، هيچكس در آمريكا جراتندارد كه سخنراني پيروزي داشته باشد، بلكه فقط سخنراني شكست است و برخي ازدستآوردهاي اندك و بيارزشي كه جنگ عراق به دنبال داشت، سخن ميگويند.
دبيركلحزبالله لبنان با اشاره به نقش محوري مقاومت افزود: همه ما ميدانيم كهآمريكا براي اشغال عراق وارد اين كشور شد، اما آنها غافلگير شده و ازاشتباهات بزرگي سخن گفتند كه در برداشت از اوضاع عراق داشتند؛ آنها باعامل مقاومت كه به معناي عمليات جهادي است كه اشغالگران را هدف قرارميدهد، روبرو شدند، اما آنچه كه مردم عراق را هدف قرار مي دهد، عملياتيجنايتكارانه و كشتار سازمان يافته و جنايتهاي جنگي ناميده ميشود كهمسئوليت آن بر عهده مقاومت نيست.
نصرالله افزود: حجم زيانهايي كهآمريكا به بار آورده بيش از آن است كه مردم آمريكا آن را تحمل كنند، حجمهزينههايي كه براي مقابله با مقاومت نيز صرف ميشود، بيش از آن است كهدولت بتواند پرداخت كند، بنابراين تنها گزينه باقيمانده خروج از عراق بود،اما عامل دومي وجود دارد كه اهميت آن كمتر از اهميت مقاومت نيست و اينهمان پايداري مردم عراق است.
دبيركل حزبالله لبنان تصريح كرد كهدستگاههاي اطلاعاتي براي تقويت موج درگيري ميان مردم عراق تلاش كردند كهدر اين مورد بايد حقيقتي را ستود كه به صبر مردم عراق مربوط ميشود؛ مردميكه براي سالها انفجارها را تحمل كردند؛ رژيم صهيونيستي و دستگاههاياطلاعاتي آمريكا با انفجارهايي كه در عراق انجام مي شود، حتي با گروههايانتحاري در ارتباط هستند؛ اگر اسرائيل به دنبال نفوذ در لبنان است، درعراق به دنبال چه چيزي است؟ اين رژيم خط قرمزي دارد، تا زمانيكه عراقي قويو يكپارچه وجود داشته باشد، اين رژيم براي ايجاد تفرقه ميان آنها تلاشميكند، اما ملت عراق تاكنون صبر پيشه كرده است تا طرح فتنه شكست بخورد واشغالگران گزينهاي جز عقبنشيني نداشته باشند.
نصرالله آنچه را كهدر عراق جريان دارد، دستاوردي جديد براي گزينه مقاومت دانست و افزود:نشانه اينكه عوامل انتحاري عراق ارتباطي با امت اسلامي ندارند، انفجارياست كه امروز در پاكستان روي داد؛ مردم در روز قدس در پاكستان تظاهراتكردند كه يك مهاجم انتحاري خود را در ميان تظاهرات كنندگان منفجر كرد. درفلسطين، لبنان ، عراق و ساير كشورهاي منطقه مشكلاتي وجود دارد، اما اگر بادقت بيشتري به مساله بنگريم، ميتوان گفت كه محور مقاومت در مقايسه بامحور غربي_اسرائيلي، در سطح منطقه طي سالهاي گذشته دستاوردهاي تاريخيبسياري به دست آورده كه در سطح جهان پس از حوادث 11 سپتامبر و روي كارآمدننومحافظه كاران كه طرحهاي خاصي براي منطقه داشتند، بازتاب داشته است.
ويبا اشاره به حضور نيروهايي آمريكايي در منطقه افزود: آمريكا ناوهاي جنگي وبسياري از پايگاههاي نظامي خود را به منطقه ما كه سرشار از ثروتهاي نفتي،گازي و ساير سرمايهها بود، آورد.
دبيركل حزبالله لبنان تصريح كرد:آمريكا طرح خاورميانه جديد را با خود آورد كه در اين طرح به تحكيم نقشاسرائيل به صورت ابدي چشم داشت كه از نظر سياسي اين كار را از طريق تحميلمذاكرات سازش به فلسطينيها و تاييد كشورهاي به دست بياورد.
نصراللهگفت: آنها با اين طرح به دنبال حل مسئله مقاومت فلسطين حتي مقاومت مردمي وسياسي بودند و هدف اصلي آنها اين بود كه راه حلي ارائه دهند تا بر اساس آنهر كسي كه اعتراض كند، كشته شود.
وي تصريح كرد: هدف از طرح، حلوفصلمسئله مقاومت لبنان، براندازي نظام سوريه و حاكميت در عراق بود تا ايراندر انزوا قرار گيرد و در نهايت به ايران حمله شود.
وي افزود: منمعتقدم كه اين طرح طي 10سال امكانات زيادي را ايجاد ميكرد كه هيچ طرحاستكباري در تاريخ تاكنون اعم از ارتشها، جامعه بينالمللي (كه در آمريكامعنا شده است)، اقتصاد و انقلاب ارتباطات نتوانسته بود آن را به دست آورد؛اين طرح بزرگترين ارتشها را به چالش كشيده و قوي ترين جنگهاي رواني راايجاد كرده و دستگاههاي اطلاعات را درگير خود كرد، اما طي سالهاي اندكگذشته هنگامي كه با محور مقاومت در فلسطين ، لبنان، سوريه ، ايران و عراقروبرو شد، شكست خورد.
نصرالله تاكيد كرد: اين بدان معنا نيست كه درگيري به پايان رسيده است، بلكه ما به ديدگاه متفاوتي از اين درگيري رسيدهايم.


*** امام موسي زنده و در ليبي زنداني است

سيدحسن نصرالله در بخشي از سخنراني عصر جمعه خود به پرونده امام موسي صدراشاره كرد و گفت: ما هرگونه نشست كشورهاي عربي در ليبي را تحريم ميكنيم،موضع ما يكسان است و تغيير نخواهد كرد، امام موسي صدر و دوستانش زنده بودهو در ليبي زنداني هستند، ما خواستار آزادي آنها هستيم و نميتوان اينموضوع را ناديده گرفت و يا به فراموشي سپرد.
وي افزود: در پروندهربوده شدن امام موسي صدر، رهبر شيعيان لبنان به "نبيهبري "، رئيس مجلسلبنان پيشنهاد پول شده است، اما ما رهبران و حتي كودكانمان را باميليونها دلار نمي فروشيم.*** دستگاه قضايي لبنان نقش صندوق پستي را بازي نكند

دبيركلحزب الله لبنان همچنين درباره دادگاه بين المللي تحقيق درباره ترور رفيقحريري گفت: ما احساس ميكنيم كه در اين دادگاه هدف قرار گرفتهايم، مادلايل و اسناد خود را به دادگاه ارائه داديم و دادستان اين شواهد را تحليلكرد، ما به اين تحقيقات بينالمللي و دادگاه كاري نداريم، ما شواهدي را كهدر اختيار داشتيم بر اساس درخواست دستگاه فضايي لبنان به آنها ارائه داديمو چنانچه دستگاه قضايي لبنان همچنان سوالاتي داشته باشد، ما آمادهپاسخگويي هستيم، اما اگر صندوق پستي ميان ما و دادگاه بين المللي باشد، ماآمادگي پاسخگويي به سوالات دادگاه بين المللي را نداريم.*** ارتش لبنان به سلاح ايراني تجهيز شود

سيدحسن نصرالله در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: اما در آنچه كه مربوطبه ارتش مي شود، ما خواستار مسلح شدن ارتش هستيم تا بتواند از كشور دفاعكند و اميدواريم كه اين پرونده جدي گرفته شود، ما از دولت مي خواهيمهيئتهاي وزارتي را تشكيل دهد و از كشورهاي عربي كمك بگيريم.
وي ابراز اميدواري كرد كه موضوع مسلح كردن ارتش با جديت، صداقت و به دور از دشمني هاي سياسي دنبال شود.
ويافزود: لبنان موجب سربلندي كشورهاي عربي شد، پس مشكل چيست؟ آنها بايد بهما كمك كنند، چرا آمريكا به ما كمك كند، برادرانمان در ايران آمادگي خودرا براي كمك به لبنان بر اساس درخواست دولت اين كشور اعلام كردهاند.
دبيركلحزبالله لبنان تاكيد كرد: جالب است كه براي مسلح كردن ارتش لبنان ، برايما شرط گذاشته مي شود، اما هنگاميكه ايران ميخواهد ما را مسلح كند، برايايران شرط مي گذاريم.
وي با اشاره به سفر آينده رئيس جمهور كشورمانبه لبنان گفت: "محمود احمدي نژاد "، رئيس جمهور ايران بزودي به لبنان سفرميكند و ما آمادهايم كه براي مسلح كردن ارتش به طور جدي گفتوگو كنيم.


*** حادثي "برج ابيحيدر " توسط رسانهها بزرگنمايي شد

"سيدحسن نصرالله "، دبير كل حزب الله لبنان با اشاره به حادثه برج ابي حيدرگفت: آنچه كه در اين حادثه روي داد فقط زيان محض بوده و به هيچ عنوان سودينداشته است، برخي تلاش كردند كه اين حادثه براي آنها دستاوردي داشته باشد،اما به آنها مي گويم با هر معياري كه در نظر بگيريد اين حادثه زيانباربوده است.
وي اين حادثه را فردي توصيف كرد و كساني كه اين واقعه راتفسير مي كنند افرادي شكست خورده ناميد كه ابزار كوچكي در يك طرح بزرگهستند.
دبيركل حزب الله يادآور شد كه گروهي مي خواهند جبههاي را كهدر جنگ گذشته پيروز شد، متلاشي كنند ، اما روابط ايران و سوريه قويتر ازهر زمان ديگري است.
وي تصريح كرد: رهبران ايران و سوريه بيش از هرزمان ديگري به درست بودن ائتلاف خود ايمان دارند؛ روابط ميان مقاومت وسوريه نيز قوي تر از هر زمان ديگري است.
نصرالله با اشاره به اينكهحادثه برج ابي حيدر توسط رسانهها بزرگنمايي شده است، گفت: پس از ورود مابه محل حادثه و آغاز تحقيقات، مي توانيم بگوييم آنچه كه روي داد، كوچك وبي اهميت نبوده، اما به اندازه آنچه كه در رسانهها نشان داده شده بود نيزنبوده است.