یک کارشناس مخابرات گفت: نسل سوم موبایل یک بستر ارتباطی جامع بدون سیماست که می تواند در صورت رفع محدودیتهای فعلی باند پهن در کشور، طرح دولتالکترونیک را کاربردی کند.

محسن حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر اینکه تمرکز نسل سوم موبایل بر افزایش پهنای باند است اظهارداشت: اگرچه شروع تلفن همراه با هدف برقراری ارتباط صوتی بدون سیم بود امادر حال حاضر این تکنولوژی به سمت انتقال دیتا در پیش است.
وی با بیاناینکه نسل سوم موبایل یک بستر ارتباطی جامع بدون سیم است که تنها یکی ازسرویسهای آن را صوت تشکیل می دهد اضافه کرد: از نسل سوم موبایل انتظارانتقال دیتا، مالتی مدیا، فیلم و متن می رود.

حسین پور خاطرنشانکرد: نسل سوم موبایل امکان انتقال تصویر حین مکالمه با پهنای باند بالا رامیسر می کند و انتقال همزمان صوت و تصویر زنده از جمله تصورات آینده نسلسوم است که در کشور ما باید محقق شود.

این کارشناس ارشد مخابرات باتاکید بر اینکه در نسل سوم موبایل باید سعی شود که محدودیتهای فعلی عرضهباند پهن اینترنت برداشته شود ادامه داد: دراین صورت مشترکان موبایلی باسرویس اینترنت پرسرعت و بدون دردسر خواهند داشت که حجم وسیعی از اطلاعاتاز طریق آن قابل جابجایی است.

وی گفت: با حل مسائل فرهنگی می توانامیدوار بود که نسل سوم موبایل در کشور انتقال تصاویر زنده و ارسالفایلهای ویدیویی را به راحتی ممکن سازد.

حسین پور گفت: بازارموبایل ایران به اشباع رسیده و تنها چیزی که می تواند مشتریان را به سمتاستفاده از موبایل نسل سوم سوق دهد خدمات جدید این شبکه خواهد بود.

مدیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران خاطرنشان کرد: اپراتور سوم باید با پوشش کامل و سرویس دهی کامل وارد این میدان رقابتی شود.

بهگفته حسین پور سیمکارتهای نسل سوم موبایل این ویژگی را دارد که می تواندبه عنوان یک مودم نقش اتصال کننده اینترنت به رایانه افراد را در حین حرکتداشته باشد. در این میان وایمکس رقیبی برای نسل سوم موبایل خواهد بود کهرگولاتوری به عنوان تنظیم کننده بازار فعلا با ارائه وایمکس سیار از سویاپراتورها موافقت نکرده و این امر می تواند یک فضای امن برای اپراتور سومایجاد کند که فعلا بدون وجود رقیب در این بازار حرکت کند.

وی گفت:در نسل سوم موبایل سرویس های ارزش افزوده حرف اول را می زند و بسیاری ازخدمات آموزشی، بانکی، ورزشی، تفریحی، تلویزیون اینترنتی از طریق این بسترفراهم خواهد شد که تمامی این خدمات کشور را به سمت دولت الکترونیک هدایتمی کند.