مااز یک تمرین مشابه برای حس کردن چاکراها استفاده می نمائیم. در این تمرینبا یکی از چاکراهای زمینی کار می کنیم. تمرین دقت دوم را تکرارکرده.دستهایتان را برای چند ثانیه به شدت تکان داده و سپس ان ها را بهحالت دعا قرار دهید. نسبت به تنفس خود اگاه بمانید. اکنون کف دست های بازشده خویش را حدود سه اینچ بالای ناف خود قرار دهید خیلی نزدیک به پوست. باتنفس خود بمانید. تصور کنید که چاکراهای شما قیف های انرژی هستند و درستدر خارج از پوست شما مانند گردبادهايی از نور می چرخند. لبه بیرونی قیف سهتا چهار اینچ در خارج از بدن قرار دارد. لبه بیرونی قیف چاکرای دوم خود راپیدا کنید. محیط دایره وانرژی چرخان درون آن را احساس کنید. زمانی که منیک انگشت را در یک چاکرا قرار میدهم احساس می کنم که انرژی چون آب سرد ازروی سر انگشتم می چرخد. به تدریج انگشت اشاره خود را به درون چاکرا فروببرید. به سمت بدن فرو روید. چه احساسی دارد ؟ ایا سرد است یا گرم و یاخنثی ؟ توجه خود را به سر انگشت برده و ببینید که روی آن چه حسی دارید؟آیا سوزش دارد؟ نرم است و یا سخت ؟ چاکرای شکم در رابطه با واکنش در جنگ وگریز است. زمانی که احساس ترس یا خطر داریم بلافاصله آن را در این چاکراثبت می کنیم. زمانی که چاکرای دوم خود را با نوک انگشت می کاوید آخرینباری را که احساس ترس داشتید را به خاطر آورید؛آیا متوجه تفاوتی در حس وساختار انرژی خود می شوید ؟ هر کسی انرژی را متفاوت احساس می کند. آنچه کهشما یخ زده حس می کنید ممکن است شخص دیگری گرم احساس کند. خواندن چاکرایدوم آسانترین است زیرا ان مقر هیجان ها و عواطف ما بوده و شارژ بالائی رانگه می دارد. تمرین را با چاکرای اول تکرار کنید. دقت کنید که آیا در حالیکه زمانی را به خاطر می آورید که احساس امنیت و حفاظت کرده اید ساختار وشدت چاکرا تغییر می کند.احتمالا زمانی که کودک بوده اید. اکنون زمانی رابه خاطر آورید که احساس امنیت نداشته اید و يا زمانی که از یک کابوس شبانهبیدار شده اید. تفاوت انرژی چگونه است؟ اکنون تلاش کنید چاکرای سوم رااحساس کنید. زمانی را به خاطر آورید که برای یک موفقیت از شما قدردانی وشناسائی شده بودید. آیا به نظر میرسد که انرژی تغییر کرده است؟ زمانی رابه خاطر اورید که احساس شرم داشته اید. اکنون به چاکرای چهارم بروید.زمانی را به خاطر اورید که عاشق بودید. زمانی که برای اولین بار همسر و یامعشوق خود را ملاقات کردید.اکنون زمانی را به خاطر بیاورید که احساس ترکشدن و یا دل شکستگی داشته اید. به تغيیر کردن کیفیت انرژی دقت کنید. اکنونبه حس کردن چاکرای پنجم بپردازید. زمانی را به خاطر آورید که صلح و ارامشدرونی عظیمی را تجربه کرده اید.احتمالا در زمان ذن بوده است. اکنون زمانیرا به خاطر اورید که از طرف معشوق خود درک نشده اید. می بینید که چگونهانرژی تغییر می کند؟ تا کنون شما با معیارهای کمی کار کرده اید. تمرینهائی که تا کنون انجام داده اید به شما حسی از ساختار و شدت انرژی درچاکراها داده است. اکثر شفا گرها از این مرحله عبور نمی کنند. آنان قدرت وضعف انرژی را حس کرده اند و نه بیشتر. ما می خواهیم مرحله بعد را توسعهدهیم و همینطور معیار های کیفی را درک کنیم که انرژی حامل چه اطلاعاتیاست؟ داستانهاي لذت و درد چه هستند؟ ما به این مرحله از طریق دومینهوشیاری خواهیم رسید. تمرین دقت دوم شما را از سیستم های حسی رها می کند.هوشیاری دوم به شما امکان می دهد که داستانهائی که انرژی در بر دارد رابخوانید.
------برگرفته از كتاب آتادو------(ناياب)