اولاز همه می خواهیم بیاموزیم که چگونه قشر خارجی حوزه نورانی انرژی راپویش(اسکن) کنیم. در حالت ایستاده چشمان خود را ببندید و تمرین دقت دوم راانجام دهید. نسبت به تنفس خود آگاه باشید. تمرین کنندگان ذن با حفظ ذهنمنطقی در حالی که سایر قلمروها را با هوشیاری خویش کشف می نمایند به تنفستوجه می کنند. برای چند ثانیه دستها رابه شدت تکان داده و سپس به حلت دعادر مقابل خویش نگه دارید. آهسته دستها را بچرخانید در حالی که کف دستها روبه بالا قرار گرفته و از بدن شما دور باشند. به تدریج دستهایتان را بازکرده تا اینکه از شکم شما فاصله بگیرند(حدود یک فوت). به آهستگی دستهایتانرا بالا و پائین ببرید گوئی که یک پنجره را پاک می کنید و تلاش کنید کهقشای داخلی یا پوست حوزه انرژی رخشان را حس کنید. آیا صاف است و یا بافتدارد؟ قابل ارتجاع است؟ آیا انعطاف پذیر است یا اینکه سخت است؟ سرد است؟ویا گرم؟ آیا میتوانید انرا به بیرون فشار دهید و یا آن را بکشید؟ در شهرها حوزه انرژی رخشان مثل یک پیله ابریشم به هم پیچیده و تنگ است و با چندهفته اقامت در طبیعت گسترش یافته و به وسعت بازوان از هم گشوده ما می رسد.آیا در آن حفره ها و شیار هائی وجود دارد؟ اینها معمولا مکان هائی هستندکه قشای نورانی ما ضعیف است و جائی که نشت انرژی داشته و می توانیم توسطانرژی ها و عواطف دیگران تحت نفوذ قرار گیریم. رنگ حوزه انرژی خویش راتصور کنید. وقتی که تمام شد دستهای خویش را برای برای چند تنفس به حالتدعا برگردانید تا انرژی شما متعادل شود. این تمرین را آنقدر تکرار کنید تااینکه قادر شوید ساختار و حس قشای حوزه انرژی رخشان خودتان را به راحتیاحساس کنید.
------برگرفته از كتاب سوتو------(ناياب)