تمریندقت دوم یک تمرین حرکت چشم می باشد که شبکه نرونی ما را دوباره میزان میکند. این تمرین در کمتر از سی ثانیه هم آهنگی ما را از نظر حسی با صفرتنظیم می کند و همچنين با سخن گفتن. در غیر این صورت ادراک حسی ما دراولین دقت یعنی کانال تصویری از واقعیت عادی قفل باقی می ماند در اینتمرین ابتدائی ما از دقت دوم استفاده می کنیم تا حس حرکتی خویش را رهاکرده و مدار های نصف النهاری را درک کنیم. زمانی که بتوانید انرژی رااحساس کنید می توانید این حس را به تصویری از طریق تجسم حسی برگردانید.
تصورکنید که چشمان شما سیمای یک ساعت است. چشم ها چون عقربه ها عمل کرده ونشانه مکانی در مغز ما می باشند که برای فعالیت های ذهنی متفاوت به کار میگیریم. برای مثال بسیاری از افراد راست دست به ساعت ده نگاه می کنند زمانیکه در حال انجام محاسبات ریاضی هستند و آنگاه که آوازهای محبوب خود را بهخاطر می آورند به ساعت دو نگاه می کنند. تمرین دقت دوم را بایستی با چشمانبسته و چرخاندن چشمها انجام داد برای آنکه صفحه ادراکی بسته شود. چشمها رابسته و بی آنکه سر را حرکت دهید آن ها را از چپ به راست از بالا به پائینو چپ بالا به راست پائین و بر عکس بچرخانید. اکنون چشمان خود را در یکدایره بزرگ حرکت دهید. از چپ به راست سه بار. یک بار دیگر تکرار کنید وفقط با پلکهای بسته. اکنون چشم ها را در دایره کوچک بچرخانید.
دستانخویش را در مقابل سینه به حالت دعا قرار دهید. (ده نصف النهار در سراسربدن حرکت دارد و از دستها و انتهای انگشت ها عبور می کنند و زمانی که مادست ها را در حالت دعا قرار می دهیم انرژیهائی را که در سراسر نصف النهارجریان دارد را تعادل می بخشیم . احتمالا به همین دلیل است که این حالت درارتباط با دعا می باشد تا زمانی که در حال دعا هستیم در تعادلباشیم.) اطمینان حاصل کنید که کمی فاصله میان انگشتان هر دست باشد و نوکانگشتان یکدیگر را لمس کنند. انگشت اشاره با انگشت اشاره شست با شست و بههمین ترتیب ساير انگشتان. دست های شما بایستی به نرمی روی قفسه سینه باشد.در حالی که دست ها را روی هم قرار داده اید چند نفس عمیق بکشید. اکنون دستهایتان را جدا نموده و آنها را حدود سی ثانیه از یک سو به سوی دیگر تکاندهید سپس آرام شده و امکان دهید که شل و نرم شود دوباره دستها را به حالتدعا قرار دهید. به تدریج کف دست ها را جدا کرده و انگشتان را نزدیک یکدیگرنگه دارید. از حسی که در دست هایتان است آگاه باشید. آیا احساس سرما و یاگرما دارید ؟ آیا کمی هیجان الکتریکی در کف دست هایتان احساس می کنید ؟ بهآهستگی دست هایتان را از یکدیگر جدا کرده و نسبت به نوک انگشتان خویش اگاهباقی بمانید . آیا سوزس یا گز گز در سر انگشت های خود احساس می کنید ؟اکنون ببینید تا چه حد می توانید با حفظ آن سوزش یا حس الکتریکی انگشتهایتان را از یکدیگر جدا کنید . تصور کنید که قادرید تار های نورانی را کهنوک انگشتانتان را به هم وصل می کند احساس کنید . این ها امتداد نصفالنهار ها می باشند . چند بار این تمرین را تکرار کنید تا اینکه بتوانیدنصف النهار های خود را تا حدی که دوازده اینچ دست هایتان با هم فاصلهدارند احساس نمائید . دقت کنید که کدام حساس تر است . آیا قادرید انرژی رابا دست راست بهتر احساس کنید یا چپ ؟
------برگرفته از كتاب سوتو------(ناياب)