( از آثار نقاشی رنه مگریت )[JUSTIFY]
رنه درباره آثارش گفته است :

[/JUSTIFY]«نقاشی های من تصاویرمرئی هستند که هیچ چیزی را پنهان نمی کنند. آن ها به
نظر اسرارآمیز می رسند. وقتی کسی آثار مرا می بیند یک سئوال ساده می پرسد:
معنی این چیست؟ آنها هیچ معنایی ندارد زیرا رمزالودگی هم فارغ از معناست.
غیرقابل درک است.»