كره جنوبي ميلي به تحريم ايران ندارد
خبرگزاري فارس: يك مقام كره جنوبيبه كوريا تايمز گفت: آنچه ما درباره ايران انجام خواهيم داد در سطح يكاشاره خواهد بود. اين كلمه كه در مكالمه هاي روزمره در كره جنوبي از اناستفاده مي شود، اغلب به معناي اقدامي است كه با بي ميلي صورت مي گيرد.


بهگزارش خبرگزاري فارس، چو جين سو، در كوريا تايمز نوشت: «مقامات كره جنوبياعلام كردند اين كشور نيز مانند امريكا تحريم هايي را بر ضد ايران تصويبخواهد كرد. در عين حال كره جنوبي به سبب حساسيتي كه درباره شعبه اي از يكبانك ايراني در سئول دارد احتمالا تحريم هاي تماديني را درباره اين بانكتصويب خواهد كرد.
هيئتي از كره جنوبي براي هماهنگ كردن سطح تحريمهايي كه بايد بر ضدايران صورت گيرد در آمريكا به سر مي برد و هيئتي ديگرنيز از تهران ديدار خواهد كرد.
يك مقام كره جنوبي به كوريا تايمزگفت: آنچه ما درباره ايران انجام خواهيم داد در سطح يك اشاره خواهد بود.اين كلمه كه در مكالمه هاي
روزمره در كره جنوبي از ان استفاده مي شوداغلب به معناي اقدامي است كه با بي ميلي صورت مي گيرد يا اقدامي كه فقطبراي ارام ساختن يك همتا انجام مي شود.
وي افزود: ما تلاش خواهيم كرد امكان مذاكرات بيشتر را از طريق كانال هاي مستقيم و غير مستقيم فراهم كنيم.
اينسخنان در حالي بيان شده است كه شركت هايي كه در خاورميانه به داد و ستد ميپردازند از دولت كره جنوبي خواسته اند به آنها براي در امان ماندن ازتحريم هاي تحت رهبري امريكا كمك كند تعدادي از اين شركت ها تاكنون درنتيجه وخيم شدن روابط خود با ايران قرار دادهاي بزرگي را از دست داده اند.
كيم يونگ سوك رئيس گروه خاورميانه در نهاد دولتي كمك به تجارت كرهجنوبي گفت شركت ها اين شكايت را دارند كه دولت بايد به آنها اجازه دهد تازماني كه قرار دادهاي تجاري به سلاح هاي كشتار جمعي يا بمب هاي هسته ايمربوط نمي شود به داد و ستدهاي تجاري خود با ايران ادامه دهند. وي برآوردكرد حدود دو هزار شركت كره جنوبي از تحريم هاي بين المللي بر ضد ايرانآسيب خواهند ديد.
بانك ملت بانك دولتي ايران كه تنها شعبه شرق آسيايآن در سئول قرار دارد در كانون اين اختلاف ها قرار دارد و نهادهاي نظارتبر فعاليت هاي مالي كره جنوبي ان را زير نظر دارند.
يك مقام وزارتراهبرد و دارايي كره جنوبي گفت: شواهدي كه درباره موارد تخلف بانك ملتپيدا شده است به آن اندازه جدي نيست كه مجازات هاي شديد مانند تعطيل شدناين شعبه را توجيه كند.
كيم رئيس گروه خاورميانه در نهاد دولتي كمكبه تجارت كره جنوبي خاطر نشان كرد: بسياري از صادر كنندگان كره جنوبي ولينه همه صادر كنندگان از بانك ملت براي دريافت پول هاي خود استفاده ميكنند. شركت هاي كوچك آسيب پذيرترند. زيرا اين شركت ها مانند شركت هاي بزرگف_ * ل*_ ت ر مالي ندارند.
دولت كره جنوبي روز چهارشنبه طرح نجات مالي را براي شركت هايي كه ممكن است از تحريم هاي ايران لطمه ديده باشند اعلام كرد.
يكمقام تنظيم امور مالي كره جنوبي گفت: اين طرح نجات بايد نشانه اي از حسننيت در قبال ايران تلقي شود. پيام اين اقدام آن است كه دولت كره جنوبي بهشركت هايي كه با ايران داد و ستد دارند كمك مي كند. اين شركت ها به سببتحريم هاي خود كره جنوبي با مشكل روبرو نيستند و مشكلات آنها ناشي ازتحريم هايي است كه كشورهاي ديگر تصويب كرده اند.
ايران پانزدهمينشريك بزرگ تجاري كره است و حجم صادرات و واردات دو كشور در نيمه نخستامسال به ميزان زيادي افزايش يافت. تجارت مستقيم دو كشور سال گذشته حدودده ميليارد دلار بود.
كره جنوبي و آمريكا از زمان جنگ كره متحدانسياسي و نظامي مهمي براي يكديگر به شمار مي روند. از طرف ديگر ايران و كرهجنوبي در خصوص فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي عمدتا روابط خوبي با هم داشتهاند.
خودروها فيلم هاي سينمايي و تكواندوي كره جنوبي در ايرانمحبوبيت دارد و ايران نيز حدود ده درصد از تقاضاي كره جنوبي به نفت راتامين مي كند».