پرونده تحريم عليه ايران (6)
نيوزويك اجرايي شدن تحريمها عليه ايران را بعيد دانست
خبرگزاريفارس: يك مجله آمريكايي با اشاره به عدم تبعيت شركتهاي خارجي از آمريكادر اعمال تحريمهاي تصويب شده عليه ايران نوشت كه بعيد است تحريم هاي جديدعليه ايران اجرايي شود.


بهگزارش فارس به نقل از مجله آمريكايي "نيوزويك "، "باراك اوباما "، رئيسجمهور آمريكا از تحريمهاي اخير غرب عليه ايران به عنوان سختترينتحريمهايي كه تا به حال عليه ايران تصويب شده است نام برده است.تحريمهاي آمريكا ماه گذشته به تصويب رسيد و توسط رسانهها درباره تاثيرآنها بر روي بخش انرژي و فرآوردهاي نفتي ايران تبليغات بسياري صورت گرفت.
نيوزويكدر ادامه آورده است: به واسطه اين تحريمها در حقيقت شركتها چند مليتي كهروابط نزديكي با آمريكا دارند از سرمايه گذاري هاي بيش از 20 ميليون دلاردر ايران منع شده اند. اين ميزان از 40 ميليون دلار كاهش پيدا كرده است كهالبته به سختي بتوان گفت كه موجب تغييري جدي خواهد شد. تحريمهاي اعمالشده همچنين به اوباما اين اختيار را ميدهد كه قرارداد شركت هاي متحدآمريكا را كه با ايران معامله مي كنند را به صورت يكطرفه فسخ كند.
اينمجله آمريكايي نوشت: درباره اينكه واشنگتن تحريمهاي جديد عليه ايران رااجرا كند، ترديد وجود دارد. يك مقام دولت آمريكا به تازگي پذيرفته است كهوي نمي داند چه تنبيهي براي 7 شركت خارجي كه با ايران روابط تجاري داشتهاند بايد در نظر گرفته شود. در بين اين 7 شركت نام شركت بزرگ كشتيراني"مائرسك " به چشم ميخورد كه يك ميليارد دلار قرارداد تجاري با آمريكادارد و همچنين در بخش انرژي ايران سرمايهگذاري كرده است.
نيوزويكافزود: تحريمهايي كه توسط اتحاديه اروپا در ماه جولاي تصويب شده نتوانستهاست بخش انرژي را در ايران پوشش دهد و شركت هاي آلماني مانند "سيسن كروپ "و "ليند گروپ " كه در بخش پروژههاي پالايشگاهي و گاز طبيعي فعال هستند بهفعاليت خود ادامه ميدهند. علامتي كه نشان ميدهد ايران، هراسي ازتحريمهاي اخير ندارد اين است كه شاخص بورس ايران هم اكنون به بالاترين حدخود از زمان تاسيس آن در 43 سال گذشته رسيده است.

***دفاع شركت سوئيسي از قراردادش با ايران***

درارتباط با ناكارآمدي تحريم هاي تصويب شده آمريكا مي توان به قرارداد شركتايجيال اشاره كرد كه با وجود حمايت سوئيس از تحريمهاي سازمان ملل عليهايران، سخنگوي اين شركت سوئيسي به دفاع از قرارداد همكاري ميان اين شركت وايران ميپردازد.
"ليلي فري "، سخنگوي اين شركت با تاكيد بر اينكههمكاري ايجيال مقررات بينالملل را نقض نميكند، افزود: ما با شركت مليصادرات گاز ايران قرارداد داريم نه با آقاي احمدينژاد.
"مارك والاس"، سفير سابق آمريكا در سازمان ملل درباره شركتهايي كه تحريمهاي ايران رانقض ميكنند، ميگويد: اين شركتها بايد بين ايران يا آمريكا، يكي را برايتجارت انتخاب كنند.
وي كه از ناديده گرفتن تحريمها عليه ايرانبرافروخته است، ميافزايد: اگر شركتهاي فوق اين كار را نكنند، دولت آمريكابايد روابط خود را با آنها قطع كند. ما اميدواريم كه به اين نقطه نرسيم.
شركتسوئيسي ايجيال قراردادي 23 ميليارد دلاري با بخش گاز ايران دارد. براساساين گزارش، اين شركت، سالانه بايد بيش از 190 ميليارد متر مكعب گاز طبيعيايران را از طريق تركيه به بازارهاي ايتاليا منتقل كند. بنابراين به نظرميرسد كه چشمپوشي از اين مبلغ كار آساني براي شركت ايجيال و هر شركتديگري نباشد.

***شركتهاي تابع آمريكا؛ بازندههاي عرصه تحريم ايران***

امادر ميان شركتهاي غربي، شركتهايي هستند كه به تحريمهاي غرب عليه ايرانگردن مينهند كه نتيجه آن چيزي جز ضرر براي اين شركتها و باز شدن فرصتهايجديد براي شركتهاي ديگر در بازار ايران نيست. پايگاه اينترنتي ولترنت درمقالهاي به قلم "پيتر سيموندز " مفسر سياسي نوشت: عدم همكاري شركتهايسرمايهگذار با ايران در بخشهاي مختلف تجاري و اقتصادي، خسارات فراوانيرا نصيب اين شركتها و كشورهاي سرمايهگذار در ايران ميكند.
اينگزارش افزود: با توجه به تحريمهاي اعمال شده از سوي ايالات متحده و عدمهمكاري اين شركتها با ايران در بخشهاي مختلف تجاري و اقتصادي، خساراتفراواني را نصيب اين شركتها و كشورهاي سرمايهگذار در ايران ميكند.

*** شكايت هند از تحريمهاي ايران***

ماهگذشته ميلادي پس از اينكه اوباما قانون تحريمهاي جديد و شديد يكجانبهعليه ايران را به امضا درآورد، «نيروپاما رائو» ديپلمات ارشد هند گلايهكرد كه اين نوع ابتكار عملها ميتواند تاثير نامطلوب و مستقيمي برشركتهاي هندي و مهمتر از آن بر امنيت انرژي اين كشور و تلاشهاي دولت هندبراي تحقق نيازهاي توسعهاي مردم اين كشور داشته باشد. دهلينو همچنان بهاعلام حمايت خود از حق ايران براي برخورداري از انرژي هستهاي غيرنظاميادامه ميدهد و مقامات اين كشور صراحتا اعلام ميكنند كه تصور نميكنندتحريمها بهترين راه براي متقاعد كردن ايران به كنار گذاشتن برنامهتسليحات هستهاي اين كشور باشد.
نيوزويك ادامه داد: هند از زمانهايدور هنگامي كه ايران، سرزمين پارس و پادشاهي ايران بود و هند نيز تحتحاكميت خاندان مغول بود، از روابط نزديكي با ايران بهرهمند بوده است.