گاف جديد نقشه گوگل ‬
اگرجابجايي يادبود لينكلن در نقشه گوگل نمونه اي از سانسور نتايج جست و جوباشد براي اولين بار نيست كه روي مي دهد. گوگل پيش از اين نتايج جست و جويجنجالي شامل ملي گرايان سفيدپوست، ضدسامي ها و تندروهاي مسلمان را ازنتايج جست و جوي گوگل فرانسوي و آلماني حذف كرده است.

سرويس نقشهگوگل در رويداد عجيبي كه به تازگي كشف شده محل مجسمه لينكلن را با مجسمهفرانكلين دي روزولت كه حدود يك كيلومتر از آن فاصله دارد، تغيير داد.

بهگزارش ايسنا، بر اساس گزارش وبلاگ جئوگرافيك تراول، اين جابجايي دو روزقبل روي داده است. هنگامي كه كاربران واژه "مجسمه يادبود لينكلن" را دركادر جست و جوي معمولي اين سرويس وارد مي كنند شماري از لينكهاي مربوط بهيادبود لينكلن اما به همراه نقشه يادبود روزولت نمايش داده مي شود.

معلومنيست كه اين مسئله يك ايراد فني است يا با اجتماع غير سياسي كه قرار بودهدر محل يادبود لينكلن برگزار شود ارتباطي دارد يا خير.

اگر جابجايييادبود لينكلن در نقشه گوگل نمونه اي از سانسور نتايج جست و جو باشد براياولين بار نيست كه روي مي دهد. گوگل پيش از اين نتايج جست و جوي جنجاليشامل ملي گرايان سفيدپوست، ضدسامي ها و تندروهاي مسلمان را از نتايج جست وجوي گوگل فرانسوي و آلماني حذف كرده است.

اين موتور جست و جو همچنين تا سال 2010 نتايج جست و جو شامل جنبش هاي تايواني و تبتي را در چين سانسور مي كرد.
کد:


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]