پرونده تحريم عليه ايران (4)
تحريم ايران در سنگلاخ تمرد شركتهاي غربي
خبرگزاريفارس: در پي بيتوجهي برخي شركتهاي غربي به تحريمهاي يكجانبه عليه ايران،شركت سوئيسي "ايجيال " نيز بر همكاري با شركت ملي صادرات گاز ايرانتاكيد كرده و اعلام كرد كه اين همكاري مقررات بينالمللي را نقض نميكند.


بهگزارش فارس، حدود يك ماه پيش بود كه "فاكس نيوز " شبكه خبري آمريكايي درگزارشي با اشاره به نقض تحريمهاي ايران توسط دو شركت چند مليتي بزرگ كهبا دولت آمريكا قراردادهاي دهها ميليون دلاري امضا كردهاند، نوشت كه اينشركتها تحريمهاي ايران را به تمسخر گرفتهاند.
اين شبكه در پايگاهخبري اينترنتي خود نوشت: بر اساس تحقيقات گروه ديدهباني ايران، دو شركتچندمليتي كه تاكنون قراردادهاي دهها ميليون دلاري با دولت آمريكا انعقادكردهاند در نقض تحريمهاي تصويب شده عليه ايران با ايران تجارت ميكنند.
دراين گزارش آمده است: گروه "اتحاد عليه ايران هستهاي " ادعا كرد كه شركتكشتيراني دانماركي "مائرسك " و شركت ژاپني "كوماتسو " به واسطه تجارت باايران، تحريمهاي آمريكا عليه ايران را به تمسخر گرفتهاند.

***مقررات بينالمللي را نقض نميكنيم، اما با ايران همكاري ميكنيم***

اكنوننيز با وجود حمايت سوئيس از تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران، سخنگوي شركتسوئيسي ايجيال به دفاع از قرارداد همكاري ميان اين شركت و ايرانميپردازد.
" ليلي فري "، سخنگوي اين شركت با تاكيد بر اينكه همكاريايجيال مقررات بينالملل را نقض نميكند، افزود: ما با شركت ملي صادراتگاز ايران قرارداد داريم نه با آقاي احمدينژاد.
"مارك والاس "، سفيرسابق آمريكا در سازمان ملل درباره شركتهايي كه تحريمهاي ايران را نقضميكنند، ميگويد: اين شركتها بايد بين ايران يا آمريكا، يكي را برايتجارت انتخاب كنند.
وي كه از ناديده گرفتن تحريمها عليه ايرانبرافروخته است، ميافزايد: اگر شركتهاي فوق اين كار را نكنند، دولت آمريكابايد روابط خود را با آنها قطع كند. ما اميدواريم كه به اين نقطه نرسيم.
براساس اين گزارش، شركت سوئيسي ايجيال قراردادي 23 ميليارد دلاري با بخشگاز ايران دارد. براساس اين گزارش، اين شركت، سالانه بايد بيش از 190ميليارد متر مكعب گاز طبيعي ايران را از طريق تركيه به بازارهاي ايتاليامنتقل كند. بنابراين به نظر ميرسد كه چشمپوشي از اين مبلغ كار آساني برايشركت ايجيال و هر شركت ديگري نباشد.

***ادعاي حمايت ايران از تروريسم با درآمد گاز بياساس است***

بهگزارش "يونايتدپرس اينترنشنال "، ليلي فري همچنين گفته است كه اتهام دراختيار قرارگرفتن عايدات فروش گاز حاصل از اين قرارداد به تروريسم تا كنوناثبات نشده و فقط در حد يك ظن و گمان مطرح است.
حدود يك ماه پيش نيزدر خبرها آمده بود كه وزارت امور خارجه آمريكا در حال پيگيري ايجاد ليستشركتهاي خارجي است كه در حال نقض قانون تحريمها عليه ايران هستند.(منبع: جروزالمپست)
بنابراين انتظار آن ميرود كه آمريكا اين شركت سوئيسي را نيز همانند چند شركت قبلي در ليست تحريمهاي خود جاي دهد.

***ادعاي حمايت از تروريسم؛ اهرم فشار واشنگتن***

اماادعايي كه آمريكاييها درباره همكاري با ايران مطرح ميكنند، به كار بردندستاوردهاي اين همكاريها در امور تروريستي است. بديهي است كه واژه"فعاليتهاي تروريستي " بار رواني ويژهاي را داشته و به منظور ترساندن وبه عقب راندن شركتها و كشورهاي خارجي به كار ميروند. غربيها كه يدطولايي در متهم ساختن ايران به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به حمايتاز فعاليتهاي تروريستي دارند، نه تنها هرگز حاضر به پاسخ گفتن دربارهاقدامات و جنايتهاي خود در عرصه بينالمللي نبودهاند، بلكه خود را عنصرمبارز با تروريسم نيز تلقي ميكنند. كشتار مردم بيگناه در عراق،افغانستان، فلسطين، ماجراي زندان ابوغريب، بگرام و گوانتانامو ونمونههايي از اين قبيل كه شمردن آنها در اينجا مستلزم زمان و فضاي بيشترياست، خود گواه اين مطلب هستند كه توسعه و پرورش تروريسم در منطقه و جهانمديون بازوان به خون آلوده غربيها به ويژه آمريكا و صهيونيستها است. درنقطه مقابل، آمريكاييها ارسال دارو و مايحتاج اوليه زندگي را براي كودكانبيگناه غزه كه قرباني تروريسم نظاممند صهيونيستها شدهاند مصداق حمايت ازتروريسم عنوان ميكنند.
فري در اين زمينه ميگويد: ما براي حمايت ازتروريسم پول نميدهيم. زيرا مشاور شركت كه قرارداد با ايران را با توجه بهتحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران بررسي ميكند، هيچگونهارتباطي ميان سپاه و شركت ملي صادرات گاز ايران پيدا نكرده است.

***شركتهاي تابع آمريكا؛ بازندههاي عرصه تحريم ايران***

امادر ميان شركتهاي غربي، شركتهايي هستند كه به تحريمهاي غرب عليه ايرانگردن مينهند كه نتيجه آن چيزي جز ضرر براي اين شركتها و باز شدن فرصتهايجديد براي شركتهاي ديگر در بازار ايران نيست. پايگاه اينترنتي ولترنت درمقالهاي به قلم "پيتر سيموندز " مفسر سياسي نوشت: عدم همكاري شركتهايسرمايهگذار با ايران در بخشهاي مختلف تجاري و اقتصادي، خسارات فراوانيرا نصيب اين شركتها و كشورهاي سرمايهگذار در ايران ميكند.
اينگزارش افزود: با توجه به تحريمهاي اعمال شده از سوي ايالات متحده و عدمهمكاري اين شركتها با ايران در بخشهاي مختلف تجاري و اقتصادي، خساراتفراواني را نصيب اين شركتها و كشورهاي سرمايهگذار در ايران ميكند.

***خشم هميشگي صهيونيستها از بيتوجهي به تحريم ايران ***

يكمقام كميته يهوديان آمريكا در واكنش به پايبندي اين شركت سوئيسي به همكاريبا ايران گفت:سوئيس بايد از ايران دورتر شود نه اين كه به اين كشور نزديكيبيشتري پيدا كند.
وي افزود: آمريكا و اتحاديه اروپا محدوديتهاياقتصادي مهمي را عليه ايران اعمال كردهاند و قابل درك نيست كه شركتهايسوئيسي با حمايت دولت اين كشور توافقنامههايي را با ايران دنبال ميكنندكه اين كشور را تقويت ميكند.