[JUSTIFY]فاطمه هاشمی رفسنجانی چند روز قبل از طرق مرز هوایی قطر به استرالیا سفر کرده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بهگزارش رجانیوز، فاطمه هاشمی را در این سفر چند نفر همراهی میکنند اما ویسعی کرده است که نزدیکانش از این سفر و جزئیات آن مطلع نشوند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]هنوزاز علت این سفر، برنامههای آن، فرد و یا افرادی که فاطمه هاشمی دراسترالیا با آنها ملاقات خواهد کرد، گزارشی دریافت نشده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سفرهایمتعدد فاطمه هاشمی به خارج از کشور از مواردی است که پیش از این نیزرجانیوز به مواردی از آنها اشاره کرده بود. سفر به عربستان و دوبی جزءمهمترین سفرهای وی طی ماههای گذشته بوده که در جریان سفر به عربستان ویبا ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز دیدار کرد.[/JUSTIFY]