عضو پيشين آژانس امنيت ملي آمريكا اعلام كرد
اوباما، پرورده دستان سيا
خبرگزاريفارس: عضو پيشين آژانس امنيت ملي آمريكا "باراك اوباما "، رئيس جمهورامريكا را كه گذشته مبهم و سؤالبرانگيزي دارد، تربيت شده سازمان سيامعرفي كرد.


بهگزارش فارس، "وين مدسن "، روزنامهنگار محقق و عضو پيشين آژانس امنيت مليآمريكا در گفتوگو با "پرس تيوي " گفت: اوباما و خانوادهاش از جملهوالدين، ناپدري و مادربزرگ وي با سيا و خانوادههاي صاحب نفوذي چون روچيلدو راكفلر ارتباط داشتهاند.
مدسن در برنامه 3 قسمتي خود با استفادهاز مدارك موجود نشان ميدهد كه باراك اوباما، "استنلي آن دونهام "، مادروي، "لولو سوئترو "، ناپدري اندونزيايي او، همگي با سيا و جامعه اطلاعاتيامريكا در ارتباط بودهاند.
تاكنون بررسيهاي بسياري درباره جزئياتعادي زندگي اوباما از سوي پژوهشگران و روزنامهنگاران مختلف از جمله مدسنبا ابهامات فراواني روبرو شده است.
به گفته مدسن، حاميان اوباما نيزبه دقت تلاش ميكنند گذشته وي را از انظار مخفي كنند. مدارك مربوط بهدوران تحصيل اوباما در دبيرستان و دانشگاه، گذرنامه و اسناد تولد وي ازجمله اسنادي هستند كه به طرز مشكوك و خارج از قاعدهاي از دسترس عموم خارجشدهاند.
اين مامور پيشين امنيتي گفت: ابهام درباره تولد اوباما درامريكا صحيح نيست و كاخ سفيد از پيگيري اين موضوع از سوي منتقدان و محققاناستقبال ميكند زيرا با باطل شدن اين فرض ترديد درباره گذشته اوباما كمرنگ ميشود.
به گفته مدسن، ازدواج ماموران سيا با يكديگر و نشو ونماي فرزندان آنان در محيط امنيتي و ادامه راه والدين، رسم تازهاي نيست واكنون نسل سوم اينگونه خانوادهها در جامعه اطلاعاتي امريكا به امورامنيتي مشغولند.
اين روزنامهنگار همچنين تاكيد كرد بسياري ازهمراهان اوباما درباره گذشته وي سكوت ميكنند و كاخ سفيد نيز به خبرنگارانهشدار داده است در صورت پرسوجو درباره گذشته رئيس جمهور، ورود آنها بهكاخ سفيد ممنوع خواهد شد.