تحلیلگر لبنانی :
آمریکا مخالف مشاركت ایران در تجهیز ارتش لبنان
تهران ، شبکه خبر ، سیاسی - بین الملل 7 شهريور 1389 16:28
تحلیلگرلبنانی مسائل ایران گفت ، آمریکا به همراه برخی دولت های منطقه ، در خصوصمشاركت ایران در تجهیز ارتش لبنان مانع تراشی خواهد کرد .


طلالعتریسی ، با بیان اینكه آمریکا از طرح دوباره موضوع تجهیز ارتش لبنان بهكمك ایران ، ناراضی است ، گفت : نشانه روشن این مخالفت ، رفت و آمدهایمقامات واشنگتن به بیروت پس از اعلام آمادگی ایران برای تجهیز ارتش لبناناست .

وی افزود: آمریکا به این علت مخالف تجهیز ارتش لبنان بامشاركت ایران است که ارتش لبنان با دریافت سلاح ایرانی قادر به دفاع ازخود و آماده مقابله با اسرائیل می شود .

عتریسی افزود: برخیجریان های حکومتی در لبنان که خود را هم پیمان آمریکا می دانند ، به سادگیدرخصوص تجهیز ارتش لبنان با مشاركت ایران مانع تراشی خواهند کرد .

اینتحلیلگر مسائل ایران گفت : میشل سلیمان ، رئیس جمهوری لبنان ، با تجهیزارتش لبنان با مشاركت ایران مخالفت ندارد ، با وجود این ، برخی افراد دردولت لبنان که بخشی از معادله آمریکا در لبنان هستند ، چندان علاقه و شوریبرای دریافت سلاح ایرانی ندارند ، زیرا به حضور ایران در لبنان و بهوابستگی نظامی ارتش لبنان به ایران رضایت نخواهد داد ، اما بر سر راه تحققآن ، مانع تراشی خواهند کرد .