رويترز گزارش داد:
نرخ بالاي بيكاري در بزرگترين صادر كننده نفت جهان
خبرگزاريفارس: در حالي كه عربستان سعودي بزرگترين صادر كننده نفت در جهان به شمارميآيد اما نرخ بالاي بيكاري باعث شد تا عدهاي از جوانان سعودي در اقدامينادر در رياض به تظاهرات بپردازند.


بهگزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، حدود 200 عربستاني تحصيلكردهبيكار در اقدامي نادر در "رياض " تظاهرات كردند و خواستار آن شدند كهمقامات اين كشور حاشيهاي خليج فارس براي آنها شغل دولتي فراهم كنند.
عربستانسعودي، بزرگترين صادر كننده نفت در جهان است و حكومت آن مطلقا پادشاهي استو هيچ انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار نميشود و مقامات اين كشورهيچگونه اعتراضاتي را تحمل نميكنند.
بر اساس آمارهاي رسمي، سالگذشته نرخ بيكاري در اين كشور به 10.5 درصد رسيد و ايجاد كار براي اينكشور 18 ميليوني [جمعيت بوميهاي عربستان 18 ميليون است اما جمعيت كل اينكشور بيش از 27 ميليون نفر است] كه جمعيت آن در حال رشد است به بزرگترينچالشي تبديل شده است كه رهبران سالخورده اين كشور با آن مواجه هستند.
روزنامهسعودي عكسهايي را منتشر كردهاند كه در آن دانشآموختگان دانشگاههايدولتي در برابر وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده و خواستار شغل به عنوانمعلم زبان عربي بودهاند.
يكي از تابلوهايي كه توسط يكي از تظاهراتكنندگان در برابر ساختمان وزارتخانه گرفته شده اينگونه بود: "بيعدالتي بس است ".
باجمعيتي حدود 27.1 ميليون نفر، عربستان سعودي داراي خدمات اجتماعي ملي استاما خدماتي كه عربستان به شهروندان خود ميدهد از آن چيزي كه ديگر كشورهايعربي حاشيه خليج فارس نظير كويت و قطر به شهروندان خود ميدهند پايينتراست.
بسياري از سعوديها مجبور هستند كه به عنوان راننده تاكسي، محافظ امنيتي خصوصي يا شغلهايي با پرداختهاي پايين فعاليت كنند.
اينكشور پادشاهي آمار بيكاري را منتشر نميكند اين در حالي است كه با وجودمنابع وسيع نفتي، سعوديها براي يافتن شغل با چالش جدي مواجه هستند.