بهدنبال فضاسازى‏هاى رسانه‏هاى بخش خصوصى افغانستان، اخيراً شبكه تلويزيونىافغان ت.وى با عنوان «مثلث سياه» در اين كشور در خصوص اعدام چند تبعهافغان و مرگ سه نفر از آنان در حادثه كپسول گاز در قزوين و درگيرى مردميزد با افاغنه، برنامه‏سازى كرده و رفتار ایران با مهاجرين را زير سؤالبرده است.
به گزارش جهان اين برنامه به اهانت به مقامات ایرانی پرداختهو نمايندگى‏هاى ايران را مراكز جاسوسى در افغانستان قلمداد كرده كه بايدتعطيل شوند. اينگونه القائات از سوى گروه‏هاى غرب‏گرا و با حمايت كشورهاىاشغالگر رهبرى مى‏شود.
موضوع اعدام افاغنه در ایران از چندى قبل درافغانستان شيوع پيدا كرده و مسؤولان در اين كشور با رفتار غيرمسؤولانهنسبت به تهييج افكار عمومى اقدام مى‏كنند. همچنین شبكه تلويزيونى «امروز»افغانستان كه مطرح است از سوى رژيم صهيونيستى اسرائيل حمايت مى‏شود، دركنار برنامه‏هاى ضداخلاقى، توهين به علما و رهبران سياسى جهان اسلامازجمله حضرت امام خمينى(ره) را در سرلوحه فعاليت‏هاى خود قرار داده است.