عکاس علمی مشهوریبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجموعه تصاویری ازهیولاهای خانگی به ثبترسانده است که می تواند دیدنی و در عین حال رقتانگیز باشند.

بهگزارش مهر، عکاس علمی مشهور "استیو اشمایسنر" 61 ساله با کمکمیکروسکوپالکترونی بسیار قدرتمندی موفق به ثبت تصاویری از جهان میکروسکوپیحشراتیشده است که در کنار ما به صورت مخفیانه و یا آشکار زندگی می کنند.حشراتیکه پس از میلیونها بار بزرگنمایی بیشتر به هیولاهای وحشتناکفیلمهایهالیوودی شباهت دارند تا یک موجود میکروسکوپی.

این عکسهاپس از میلیونها بار بزرگنمایی چهره واقعی کرمهای ریز مانندسوسک آرد، کرمخاک، مگس ها و ککهایی که در فرش و مبلمان و کابینتهای خانههای مسکونی کمینکردهاند را به وضوح نشان میدهد:


کرم خاک که در لایه های مرده پوست زندگی می کند
کک گربه در زیستگاه مورد علاقه اش بدن گربه


لارو خرمگس آبیسوسک آرد که به دلیل علاقه به انواع بیسکوئیت و پاستا در کابیتهای خانه ها به وفور دیده می شود