آيا مي دانيد : سقف هاي گنبدي بسيار محكم تر از سقف هاي معموليست ؟؟
سوختيك نيروگاه هسته اي، اورانيوم است. اورانيوم عنصري است كه در اكثر مناطقجهان از زيرزميناستخراج مي شود. اورانيوم بعداز مرحله كانه آرايي بصورتقرصهاي بسياركوچكي در داخل ميله هاي بلند قرار گرفته و داخل رآكتورنيروگاه نصب ميشوند. كلمه «Fission» به معني شكافت است. در داخل رآكتور يكنيروگاه اتمي، اتمهاي اورانيوم تحت يك واكنش زنجيره اي كنترل شده ، شكافتهمي شوند. دريك واكنش زنجيره اي ، ذرات حاصل از شكافت اتم به ساير اتمهاياورانيومبرخورد كرده و باعث شكافت آنها مي گردند. هريك از ذرات آزاد شدهمجدداًباعث شكافت ساير اتمها در يك واكنش زنجيره اي مي شود. درنيروگاههايهستهاي ، معمولاً از يك سري ميله هاي كنترل جهت تنظيم سرعت واكنش زنجيرهاياستفاده مي گردد. عدم كنترل اين واكنشهامي تواند منجربه توليد بمباتمشود. اما در بمب اتم ، تقريباً ذرات خالص اورانيوم 235 ياپلوتونيوم(باشكل و جرم معيني) بايد با نيروي زيادي در كنارهم قرار گيرند.چنينشرايطي در يك رآكتور هسته اي وجود ندارد.


واكنشهاي زنجيرهايهمچنين باعث توليد يك سري مواد راديواكتيو مي شوند. اين مواد درصورترهايي مي توانند به مردم آسيب برسانند. بنابراين آنها را به شكلجامدنگهداري مي كنند. اين مواد در گنبدهاي بتني بسيار قوي نگهداري مي شوندتادر صورت بروز حوادث مختلف ، خطري بوجود نيايد .


واكنشهايزنجيرهاي باعث توليد انرژي گرمايي مي شوند. اين انرژي گرمايي برايجوشاندن آب درقلب رآكتور مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين ، به جايسوزاندن سوخت ،در نيروگاههاي هسته اي ، اتمها از طريق واكنش زنجيره ايشكافته شده و انرژيگرمايي توليد مي كنند. اين آب از اطراف رآكتور به قسمتديگري از نيروگاهفرستاده مي شود . در اين قسمت كه مبدل گرمايي ناميده ميشود، لوله هاي پراز آب حرارت داده شده و بخار توليد مي كنند. سپس بخارحاصله باعث گردشتوربين و درنتيجه توليد برق ميشود.
رئيس شركت دولتيايمني امور نظارتفني روسيه گفت كه نيرو گاه هسته اي توسط روسيه در بوشهردر حال ساخت استبدون هيچ ترديدي ايمن است و همه استانداردهاي بين الملليمعاصر را برآوردهمي كند .


ولاديمير كوزلوف رئيس شركت دولتيايمني امور نظارت فنيروسيه (Rostekhnadzor) در گفتگويي با خبرگزاريايتارتاس گفت كه مسئله اصليدر باره ايمني نيروگاه بوشهر حفاظت آن درمقابل تاثيرات جوي است .


ويگفت : نيرو گاه اتمي بوشهر بايد بهطور موثر در يك صدم درصد رطوبت و چهل وپنج درجه دماي هوا كار كند . مثلاينكه در يك حمام روسي دائمي قرار داشتهباشد .


اين كارشناسروسي گفت : اين نيروگاه همچنين تمامي اصولايمني ديگر را برآورده مي كند وبويژه در مقابل زلزله مقاوم است ومي تواندسقوط يك هواپيما از ارتفاع چندهزار كيلو متري را تحمل كند و از تهديداتتروريستي نيز حفاظت مي شود .


ويبا بيان اين مطلب كه واحد هايانرژي اتمي اين نيرو گاه كه توسط روسيهساخته شده است يكي از بهترينواحدهايي است كه در جهان ساخته شده گفت : درنيرو گاه بوشهر كه از هر دهكارشناس آن پنج تن آنها روسي هستند به طوردائم كيفيت اين نيرو گاه دربرابر هرگونه نشت و سوراخ كنترل مي كنند و هرساله دهها كارشناس روسي ازساختمان اين سايت بازديد مي كنند .


رئيسشركت (Rostekhnadzor)گفت ما برتوليد تمامي تجهيزات لازم نظارت كامل داريمو بخشهايي ازاينتوليدات را به 130 شركت روسي كه در طرحهاي بوشهر سهيمهستند واگذار كرديم .
شايانذكر است ولاديمير كوزلوف كه شركت ويقراردادهاي جداگانه اي با ايران برايكمك به امور بازرسي هسته اي اين نيروگاه امضاء كرده است و اين قرارداد درسال 1996 به امضاء رسيده و از همانسال تا سال 2008 اعتبار دارد . طبق اينقرارداد كارشناسان روسي بازرسي ازنقشه و نصب نيروگاه بوشهر ، آموزش پرسنلو تاييد اسناد كنترل كيفي لازم راانجام مي دهند.

منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]