نارضايتي مردم آمريكا از برنامه هاي تلويزيوني
خبرگزاري فارس: در نظرسنجي از مردم آمريكا 39 درصد خشونت، 36 درصد مسائل جنسي و 9 درصد محتوايكفرآميز را مهمترين مشكل محتواي برنامه هاي تلويزيوني آمريكا دانسته اند.


بهگزارش خبرگزاري فارس، در نظر سنجي از مردم آمريكا كه درباره محتواي برنامههاي تلويزيوني آن كشور توسط موسسه آمريكايي راسموسن - به روش مصاحبه تلفنيبا 1000 بزرگسال آمريكائي از 27 تا 28 ژوئيه 2010 ( 5و6 مرداد 89) -انجامشده است.، در پاسخ به اين سوال كه " به نظر شما محتواي برنامه هايتلويزيوني كانالهاي آمريكا مناسب است يا نامناسب؟ " 57% از پاسخگويانابراز داشته اند كه محتواي برنامه هاي تلويزيوني آمريكا نامناسب است. درمقابل 31 درصد اين محتوا را مناسب دانسته اند. 12 درصد هم گزينه نمي دانمرا انتخاب كرده اند.
همچنين در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما مهمترين مشكل محتواي برنامه هاي تلويزيوني آمريكا چيست؟
39درصد خشونت را ذكر كرده اند، 36 درصد مسائل جنسي و 9 درصد محتواي كفرآميزرا مهمترين مشكل محتواي برنامه هاي تلويزيوني آمريكا دانسته اند.
نتايج اين نظرسنجي حاكي از نارضايتي اكثريت مردم آمريكا از محتواي برنامه هاي تلويزيوني اين كشور است.