در گفتوگو با فارس عنوان شد؛
رضايت: امسال براي ماه رمضان فيلمنامه طنز مناسبي ارائه نشد
خبرگزاريفارس: قائم مقام شبكه سه سيما در پاسخ به اين سوال كه چرا شبكه سه رمضانامسال سريال طنز پخش نكرد؟ گفت: امسال فيلمنامه طنز مناسبي به شبكه سهارائه نشد.

هاشم رضايت در گفتوگو با خبرنگار راديو و تلويزيونفارس در پاسخ به اين سوال كه تلويزيون هر سال يك سريال طنز براي مخاطبانميساخت تا از شبكهاي سراسري پخش شود و معمولا شبكه سه سيما متولي پخش آناست، چرا امسال اين شبكه سريالي ملودرام براي پخش انتخاب كرد؟ گفت: مابايد تمام طرحها و فيلمنامههايي كه به دستمان ميرسد ارزيابي كرده ويكي از آنها را براي ساخت انتخاب كنيم.
وي ادامه داد: امسال نيز تمامطرحهاي ارسالي را مورد بررسي قرار داديم اما ميان آنها فيلمنامه طنزي كهبه درد ماه رمضان بخورد وجود نداشت، به همين دليل ما فيلمنامه سريال«جراحت» را كه ملودرامي اجتماعي است، براي ساخت انتخاب كرديم.
قائممقامشبكه سوم سيما در پاسخ به اين سؤال كه شبكه سه سيما در سريالهاي اخير خودبه مضامين جديدي ميپردازد كه پيش از اين در رسانه ملي اشارهاي به آنهانميشد، آيا اين امر به تغيير در رويكرد شبكه سه در ساخت برنامهبرميگردد؟، اظهار داشت: تغييري در ديدگاه و رويكرد شبكه سه اتفاق نيفتادهاست، يكسري مسائل و مشكلات اجتماعي وجود دارد كه ما به آنها ميپردازيم والان هم بحث خانواده و استحكام خانواده مطرح است كه در مجموعه تلويزيوني«جراحت» به آن پرداختهايم. البته قرار است بعد از سريال ماه رمضان سريالطنز بسازيم و در حال صحبت و رايزني براي مجموعهاي طنز ويژه شبهاي زمستانهستيم.