مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي:
بايد از هنر فاخر در ساخت سريالهاي ماه رمضان استفاده شود
خبرگزاري فارس: مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: در ساخت سريالهاي مناسبتي در ماه رمضان بايد از هنر فاخر استفاده شود.

سيدجلالفياضي امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: استفاده ازژانر فيلمهاي تخيلي از ژانرهاي مطرح در فضاي سريالي است كه بايد از لحاظهنري و محتوا استفاده از اين مباحث همراه هنر تاثيرگذار باشد.
مديرمسئول روزنامه شهرآرا تاكيد كرد: اگر اين ژانرهاي تخيلي در مسائل معنوي ودين مورد استفاده قرار گيرد، كارهاي ضعيف به اصل هدف ضربه وارد ميكند واز القاي معنويت و معرفت عاجز است.
رئيس هيئت مديره خانه مطبوعاتتصريح كرد: با استفاده از ژانر تخيل مسائل متافيزيك در سريالها نشان دادهميشود كه استفاده از اين امر مذموم نيست اما نبايد همراه با پايين آوردنشأن مسائل معنوي در جامعه باشد.
فياضي خاطرنشان كرد: سريالهاي ماهرمضان با توجه به اين موضوع كه رمضان ماه معنويت و نشاط اجتماعي است بايدنشاط معنوي را در جامعه ايجاد كند.
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلاميخاطرنشان كرد: در سريالهاي ماه مبارك رمضان در سال جاري يكي از آنها بهژانر تخيل ارتباط دارد كه به موضوع برزخ ميپردازد.
رئيس هيئت مديرهخانه مطبوعات خراسان رضوي با اشاره به دو سريال ديگر ماه رمضان افزود: درسريالهاي ديگر ماه رمضان درگيريهاي شديد خانوادگي و خشونت موجود در ايندرگيريها به تصوير كشيده شده است كه با لطافت و معنويت ماه مبارك رمضانارتباط منطقي ندارد.
اظهار داشت: بايد فضاي معنوي ماه رمضان درسريالها به تصوير كشيده شود و موضوعاتي مطرح شود كه با مصاديق مثبتآموزههاي ديني همراه باشد به نحوي كه خشونت، نگراني و فشارهاي رواني بهجامعه تحميل نكند.
فياضي تاكيد كرد: دو سريال اصلي در ماه مباركرمضان امسال به موضوع قتل و خشونت ميپردازد كه در مجموع تناسبي با اينماه ندارد و فضاي معنوي را به جامعه القا نميكند.
وي به ضرورت توجههمهجانبه به ساخت سريالهاي ماه رمضان اشاره كرد و گفت: در سالهاي آيندهبه ساخت سريالهاي ماه رمضان بايد توجه بيشتري شود و سريالهاي ماه رمضانبايد نشاط معنوي را در جامعه بهوجود آورد.