دومين همايش سالانه اقتصاد اسلامی 6 و 7 مهر ماه سال جاری در هتل «بريستل» پاريس برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«euromoney»، اين همايش به همت بنياد «يورو مانی» با هدف بررسی اقتصاداسلامی در فرانسه، اروپا و جهان برگزار میشود. علمای مسلمان، بانكداران،مديران سرمايه، مسئولان بيمه اسلامی و سرمايهگزاران نظام مالی اسلامی دراين همايش حضور خواهند داشت و به بررسی فرصتهای اقتصاد اسلامی در فرانسهو توسعه اقتصاد و صنعت مالی ـ اسلامی در اين كشور خواهند پرداخت. ارزيابیقابليتهای اقتصاد اسلامی در اروپا و در جهان، فرانسه به عنوان كانوناقتصاد اسلامی اروپا، ارزيابی قابليت انتشار اوراق قرضه اسلامی از سویفرانسه و تأسيس مؤسسات بانكداری و اقتصاد اسلامی در پاريس از جملهموضوعاتی هستند كه در اين همايش دو روزه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
همچنينبررسی چگونگی رقابت اقتصاد اسلامی با نظامهای اقتصادی ديگر، مديريت بحراندر نظام اقتصاد اسلامی و مرتبط كردن سرمايههای اقتصادی فرانسه باسرمايهها و محصولات اقتصاد اسلامی از ديگر محورهای اين همايش خواهد بود.