دومين همايش خوشنويسی قرآنی به مناسبت ماه رمضان 13 تا 15 شهريور ماه سال جاری در دبی برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «PressRelease Point»، در اين همايش كه به همت وزارت فرهنگ امارات برگزار میشودسه نفر از بهترين خطاطان جهان اسلام كار خوشنويسی كل قرآن كريم را تاپايان شبهای قدر به اتمام خواهند رساند. قرآنهای خوشنويسی شده اينهنرمندان در آينده به همت وزارت فرهنگ امارات در نمايشگاهی در معرض ديدعموم گذاشته خواهد شد.
سخنرانی اين خوشنويسان قرآنی و بررسی هنرخوشنويسی اسلامی بخشهای اصلی اين همايش را تشكيل میدهند. همچنين جمعزيادی از علاقمندان به خوشنويسی اسلامی كه مايل هستند آيات خوشنويسی شدهقرآنی را ببينند، در اين همايش سه روزه حضور خواهند داشت. اين همايش درپی موفقيتآميز بودن نخستين دوره آن، امسال برای دومين بار برگزار خواهدشد.