دورهفشرده آموزش اقتصاد اسلامی به همت شورای مفتيان روسيه و با مشاركت مدرسهعالی تجارت مسكو، از چهارشنبه، سی و يكم شهريور ماه سال جاری آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از muslimeco، در ايندوره آموزشی كوتاهمدت، موضوعاتی چون اصول اقتصاد اسلامی، محصولات و ابزاراقتصادی اسلامی، جايگاه نظام مالی مطابق با شريعت در اقتصاد روسيه وجنبههای مختلف اقتصاد از نظر اسلام تشريح خواهد شد.
در طی اين دوره،از شركتكنندگان، در دورههای يكهفتهای از مطالب ارائهشده آزمونهايیبه عمل خواهد آمد، همچنين در پايان دوره نيز امتحان نهايی برگزار میشود وبه كسانی كه بتوانند با موفقيت اين آزمون را پشت سر بگذارند گواهی رسمیاعطا خواهد شد. اساتيد مسلمان و كارشناسان اقتصاد اسلامی از كشور بحرينوظيفه تدريس در اين دوره آموزشی را به عهده دارند كه قرار است حدود سهماهادامه داشته باشد.