نمايشگاهي از تصاوير اسلامي در مرداد سال آينده در كتابخانه ملي فرانسه به نمايش گذاشته خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ اين نمايشگاه شامل نسخههاي خطي عربي،فارسي و تركي ميباشد و بيانگر هنر اسلامي است كه با ظهور اولين قرآن اينهنر خيلي سريع در ميان ديگر كشورها گسترش يافته است. در ميان اين تصاويرو متون ميتوان به كليله و دمنه، شاهنامه، بزرگترين وقايع تاريخي ايران وعثماني و همچنين بزرگترين حماسه ملي ايراني اشاره كرد كه نشان از قدمت واصالت تاريخ ايران است.