[JUSTIFY]بهگزارش شيعه آنلاين به نقل از بی باک، خبرگزاری آلمانی دویچه وله نوشت:تیلو زاراتسین معتقد است که تمامی یهودیان دارای یک ژن مشخص هستند. رئیسهیئت مدیره بانک مرکزی آلمان که متخصص امور مالیاتی است، این روزها درمصاحبههای مختلفی به تأثیر مهاجرت بر رشد و تکامل ژنتیکی ملتهای اروپاییمیپردازد. او تلاش میکند درستی فرضیه خود در مورد تأثیر منفی مهاجرانمسلمان بر جامعه آلمان را توجیه کند. اما تلاش زاراتسین به جای آرام کردنافکار عمومی، باعث تحریک بیشتر مخالفان او شده است.
«نژادپرستی روشنفکرانه»
تیلوزارتسین در کتاب خود با نام "آلمان خود را از میان برمیدارد" نقش مهاجرانمسلمان بر جامعه آلمان و هزینههایی را که این مهاجران بر دوش دولت دارندتشریح کرده و معتقد است، مسلمانان در تمامی کشورهای اروپایی بدتر از سایرمهاجران خود را با جامعه میزبان تطبیق میدهند. به عنوان مثال وی به آمارتولد کودکان معلول در میان مهاجران مسلمان اشاره میکند و علت آن راازدواجهای فامیلی میداند. زاراتسین میگوید که مهاجران مسلمان تأثیرمثبتی بر روند تکامل ژنتیکی ملتهای اروپایی نداشتهاند و معتقد است، روزیخواهد رسید که آلمانیها در کشور خود غریبه خواهند شد.
در واکنش به ایناظهارات، جامعه ترکهای آلمان خواستار واکنش صریح صدراعظم آلمان در مورداظهارت مدیر بانک مرکزی آلمان شد. کنان کولات در مصاحبهای با روزنامه"فرانکفورتر روندشاو" میگوید: «این اظهارت نقطه اوج نژادپرستی روشنفکرانهاست و به اعتبار آلمان در دنیا لطمه میزند.»
اما زاراتسین که عصو حزبسوسیال دمکرات آلمان است، در مصاحبهای با روزنامه "دی ولت" یکشنبه ۲۹آگوست، انتقاد خود به مسلمانان مهاجر را تندتر کرده و در جای دیگری اضافهمیکند: «تمامی یهودیان یک ژن مشترک دارند.»
واکنش دبیرکل شورای مرکزی یهودیان و سیاستمداران
عقیدهبرخی از منتقدان، هدف زاراتسین از مطرح کردن این جمله، تحریک یک اقلیتعلیه دیگری، یعنی یهودیان علیه مسلمانان بوده است و این نخسیتن بار نیستکه وی از چنین ترفندی استفاده میکند.اما دبیر کل شورای یهودیان آلمان،اشتفان کرمر، بلافاصله در واکنش به سخنان زاراتسین اعلام کرد: «هر کس کهسعی میکند هویت یهودیان را با توجه به ژنهای آنها تعریف کند، حتی اگرنظر مثبتی داشته باشد، تفکرات نژادپرستانه دارد.» اظهارات تیلو زارتسینموجب واکنش معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه و همینطور اعضای حزب سوسیالدمکرات آلمان شده است. گیدو وستروله، معاون صدراعظم و وزیر امورخارجهآلمان، در مصاحبهای با روزنامه پرتیراژ "بیلد آم زونتاگ" تأکید کرده است:«اظهاراتی که مفهوم نژادپرستانه یا ضدیهودی در بر داشته باشند، در فضایسیاسی کشور هیچ جایی ندارند.» حزب سوسیال دمکرات نیز اعلام کرده است،خواستار استعفای تیلو زاراتسین از این حزب است. به گفته کریستین گبلر،رئیس هيئت برلینی حزب سوسیال دمکرات، اگر تیلو زاراتسین خود استعفا ندهد،از این حزب اخراج خواهد شد. واکنشها تا جایی پیش رفته است که حتی وزیردفاع آلمان، کارل تئودور تسو گوتنبرگ، در مورد ادامه فعالیت زاراتسین درهیئت مدیره بانک مرکزی آلمان ابراز تردید کرده و میگوید: «تحریک نیز حد ومرزی دارد. اظهارات مدیر بانک مرکزی از این مرز فراتر رفته و غیر قابلقبول است.»
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]