نشريه اقتصادي ميد:
تحريم بنزين فشار مهمي به ايران وارد نياورده است
خبرگزاريفارس: نشريه اقتصادي ميد با اشاره به تلاشهاي آمريكا براي ممانعت ازصادرات بنزين به ايران اذعان كرد، ايران نشانه اندكي از فشار را در اينرابطه از خود بروز داده است.


بهگزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس، اين هفته نامه انگليسي نوشت: «وارداتدر حال حاضر 30 تا 40 درصد تقاضاي بنزين ايران را تامين مي كند اما تاكنونايران نشانه اندكي از فشار و سختي را از خود بروز داده است در حالي كه بيشاز يك سال است اين كشور عرضه كنندگان بنزين خود را به طور مرتب از دست ميدهد».
اين گزارش در ادامه به روند كاهشي مصرف بنزين در ايران اشارهكرده و از كاهش مصرف بنزين در ايران به كمترين رقم از ابتداي سال جاريايراني خبر داده است.
بر اساس اين گزارش دولت ايران علاوه بر سياستكاهش مصرف طرحي را نيز براي افزايش ظرفيت توليد به اجرا گذاشته است.سازمان بين المللي انرژي با قابل تحقق دانستن طرح هاي ايران پيش بيني كردهاست ايران طي 5 سال آينده بتواند واردات بنزين خود را 75 درصد كاهش دهد.
درعين حال ايران معتقد است طي اين مدت مي تواند علاوه بر تامين نياز داخليبه صادركننده بنزين تبديل شود. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز تاحدزيادي مصرف بنزين در ايران را كاهش خواهد داد و به خودكفائي ايران كمكمي كند.
ميد در عين حال به خودداري شركت ليود انگليس از صدور اسناداعتباري براي صادرات بنزين به ايران اشاره كرده و نوشته است اين كارواردات بنزين براي ايران را مشكل تر خواهد كرد.