در گفتوگو با فارس مطرح شد:
تاكيد وزير ارتباطات بر استفاده حداكثري از توان داخلي در اپراتور سوم
خبرگزاريفارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: به مسئولان اپراتور سوم تأكيدشده از حداكثر توان داخلي متخصصان و فعالان داخلي براي راه اندازي اينپروژه استفاده كنند.


رضاتقيپور در گفتوگو با خبرنگار فناوري اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آياالزام و كنترلي از سوي وزارت ارتباطات در خصوص استفاده مناسب و مدبرانه ازتوان داخل در فرصت هاي اپراتور سوم متوجه تامين تله كام است، گفت: بر اساسقانون مصوب مجلس شوراي اسلامي اپراتورها بايد تجهيزات مورد نياز خود را بادر نظر گرفتن استفاده حداكثري از توان داخلي تهيه كنند.
وي گفت:برهمين اساس، اين موضوع در پروانه ارايه شده به اين اپراتور نيز مد نظرقرار گرفته شده و براي اجراي هر چه بهتر اين قانون، سازمان تنظيم مقرراتبه صورت مداوم فعاليت اپراتور سوم را براي رعايت اين قانون رصد مي كنند درصورت بروز تخلف، به آن تذكرهاي لازم ارايه خواهد شد.
وزير ارتباطاتافزود: از سوي ديگر به مسئولان اين اپراتور نيز تأكيد شده از حداكثر توانداخلي متخصصان و فعالان داخلي براي راه اندازي اين پروژه استفاده كنند.