دبيركل كانون هابيليان در گفتوگو با فارس:
شايعه مرگ سركرده منافقين صحت ندارد
خبرگزاريفارس: دبيركل كانون هابيليان مرگ سركرده منافقين را تكذيب كرد و گفت:انتشار اين خبر براي بررسي وضعيت موجود داخل كشور توسط منافقين است.


محمدجواد هاشمينژاد دبير كل كانون هابيليان (خانوادههاي شهداي ترور) درگفتوگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري، يادآور شد: انتشار اين شايعهبراي محك وضعيت موجود داخل كشور توسط منافقين است تا آنها براساس پاسخهايدريافتي وضعيت جديدي را براي خود تعريف كنند.
وي با بيان اينكهارزيابي واكنش جمهوري اسلامي ايران نسبت به شايعات مطرح شده از ديگر دلايلانتشار اين اخبار كذب در سطح جامعه است، خاطر نشان كرد: وضعيت سركردگانمنافقين همواره از سوي مسئولين ذيربط مورد رصد بوده و اگر اتفاقي رخ دهداز طريق منابع رسمي اين موضوع اعلام خواهد شد.
دبير كل كانونهابيليان با اشاره به نفرت زياد از اين گروهك تروريستي در بين ملت ايرانگفت: اين نفرت باعث شده تا شايعات مذبور به سرعت منتشر شود.
هاشمينژاددر پايان خاطرنشان كرد: توهمات موجود در گروهك تروريستي منافقين باعثميشود كه با انتشار اخباري خاص در تلاش براي بهرهبرداري در محيط داخليبرآيند كه مردم ما بايد به آن توجه كنند.