زحمت کش ترین موجودات آبزی دریاها
جام جمآنلاین: دانشمندان موجوداتی کوچک و حباب مانند را به عنوان زحمت کش ترین وپاکیزه ترین موجودات آبزی دریاها معرفی کردند که مانند یک جاروبرقی بهپاکسازی آب دریا می پردازند.
به گزارش مهر ، سالپ ، ارگانیزم آبزی 13سانتیمتری و خمره ای شکل است که کمی به عروس دریایی شباهت دارد و در میانهآبهای اقیانوسی، جایی که آب دریا را برای جمع آوری ذرات غذایی ف_*ل_ن*__رمی کند، ساکن است.

مطالعات جدید نشان می دهند این جانداران دریاییمی توانند ذرات غذایی ریز و درشت را به همراه هم از آب جدا سازند، ذراتیاز چند میکرومتر تا چند میلیمتر که می توان تفاوت این ابعاد را به تفاوتابعاد یک موش با یک اسب تشبیه کرد.

بر اساس این یافته ها محققان MIT اعلام کردند «سالپ»ها در واقع جاروبرقی هایی هستند که به شیوه ای موثر آب دریاها را تمیز می کنند.

«سالپ»هابه شکل یک تک حباب یا خوشه ای از هزاران ساختار حبابی، طول عمری برابر چندهفته تا چند ماه دارند و در قالب پالسهای ریتم داری شنا کرده و غذا میخورند که هر یک از این حرکات نبض مانند، آب دریا را از میان بدن جاندارعبور می دهد.

سپس شبکه ای مخاطی در ابعاد یک نانومتر ذرات غذایی راکه اغلب پلانکتونها هستند به خود جذب کرده و هضم می کند. عملکرد این شبکهمخاطی دقیقا مانند کیسه درون جاروهای برقی است و از این رو به اینجانداران جاروبرقی های دریایی می گویند.

به حال محققان بر این باوربودند حفره های 1.5 میکرونی بر روی این شبکه به این معنی است که تنها ذراتبزرگتر از ابعاد حفره ها توسط جاندار جذب می شوند و ذرات ریزتر از میانحفره ها رد شده و دوباره به آب باز می گردند اما یک مدل ریاضی نشان داد«سالپ»ها به گونه ای می توانند ذرات غذایی ریزتر، هم اندازه و بزرگتر ازحفره های موجود بر روی شبکه مخاطی را ببلعند.

این یافته می تواندراز بقای «سالپ»ها در اقیانوس های باز، جایی که منابع ذرات غذایی بزرگتربسیار محدود است را افشا کند. از سویی دیگر اهمیت این جانداران در چرخهکربنی به واسطه این مطالعات آشکار می شود زیرا به گفته دانشمندان موادزائدی که از این جاندار در آبهای دریا دفع می شود می تواند در زدودن دیاکسید کربن در لایه های بالاتر اقیانوس ها و اتمسفر موثر واقع شود.

هرچهمقدار جذب دی اکسید کربن در این ذرات دفع شده بیشتر باشد، آنها سریعتر بهاعماق دریا غرق می شوند و این روند می تواند دی اکسید آب دریا را از سطحبه عمق ببرد.


منبع:تکتاز