اشپيگل: ستاره امپراتوري آمريكا رو به افول


[JUSTIFY]يكنشريه معروف آلماني در گزارشي از وخامت وضعيت اقتصادي و اجتماعي آمريكا وگسترش فاصله طبقاتي در اين كشور تاكيد كرد كه ستاره امپراتوري آمريكا درحال افول است و احتمال قرار گرفتن اين كشور در جمع كشورهاي جهان سومافزايش يافته است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]

بهگزارش فارس، هفتهنامه آلماني اشپيگل در گزارش با اشاره به اوضاع وخيماقتصادي آمريكا و گسترش فاصله طبقاتي در اين كشور تاكيد كرد كه ستارهامپراتوري آمريكا در حال افول كردن است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]دراين گزارش آمده است كه "در روزهاي اخير در حالي كه آمريكاييهاي پولداركمكهاي ميلياردي خود را به امور خيريه جشن ميگيرند بقيه مردم اين كشوردر وضعيتي بدتر از هر زمان ديگر به سر ميبرند ".
بنا بر اين گزارش،پيش از اين در آمريكا بندرت افراد در يك دوره طولاني بيكار بودهاند وفاصله بين فقيرترين و پولدارترين مردم به اين صورت فاحش و زياد نبوده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اشپيگل گزارش كرد: وضعيت ساكنان شهر كونتشورادر شمال لسآنجلس با وجود آنكه از نظر مالي خوب است، ولي حدود 20درصد آناندر معرض بيخانمان شدن قرار دارند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]در ادامهاين گزارش آمده است كه، شمار اشخاص مراجعه كننده به مراكز خيريه برايگرفتن غذا دو برابر شده است، بعضي از اين اشخاص با خودروي بيامدبليوميآيند و براي خيلي از مردم آمريكا اين خودروها يادآور دوران خوب اقتصادياست.
"ويليام سينلي " كارشناس امور اجتماعي و رفاهي و رئيس امورخيريه شهرك كونتشورا گفت: اين فقيران جديد اشخاصي هستند كه هيچ وقت فكرنميكردم با آنها در خيريه روبهرو شوم. اشخاصي از طبقه مرفه بودهاند كهاكنون بيكار شده و در معرض بيخانمان شدن قرار دارند؛ امروز ما اشخاصي رادر خيريهها مشاهده ميكنيم كه خودروهاي آنها 50 هزار دلار ارزش دارد و تاچندي قبل صاحب خانه بودهاند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]در اين گزارشآمده است: شمار ميليونرها در آمريكا در سال 2009 حدود 17 درصد افزايشيافته است دو هفته قبل نيز 40 نفر از ثروتمندان آمريكا ازجمله بنيانگذارمايكرو سافت اعلام كردند كه بعد از مرگ نصف ثروت آنها براي امور خيريه صرفشود.
كارشناسان از اين نگران هستند كه اقتصاد آمريكا براي سالهاضعيف بماند، اين نگراني زماني افزايش يافت كه كمكهاي دولتي نه تنها دركليت وضعيت جامعه آمريكا تغييري ايجاد نكرد؛ بلكه درست برعكس براي خيلي ازمردم وضعيت بد و بدتر مي شود. [/JUSTIFY][JUSTIFY]بنا بر يكنظرسنجي 70 درصد جمعيت آمريكا هنوز بر اين باورند كه ركود اقتصادي اينكشور ادامه پيدا ميكند؛ اين ركود اقتصادي اين بار فقط اشخاص فقير را هدفقرار نداده بلكه اشخاصي با تحصيلات و درآمد خوب طبقه متوسط را نيز هدف خودكرده است و آنان همچنان از آينده خود احساس نگراني ميكنند.
هم اكنوناز هر 10 نفر حدود چهار نفر در آمريكا خود را جزء قشر متوسط ميدانند ومعتقدند كه جايگاه اجتماعي خود را بيش از اين نميتوانند نگهدارند.
"آريانا هافينگتن " يك روزنامهنگار معروف آمريكايي در مطلبي در اين خصوص نوشت: آمريكا در معرض خطر ورود به جهان سوم قرار گرفته است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]
"دركنار مشكلات ملكي و اقتصادي و بدهيها در آمريكا، فاصله طبقاتي رو بهگسترش است. وضعيتي كه اين كشور از بحران اقتصادي اواخر دهه 20 تاكنون اينكشور با آن مواجه نشده بود براي اولين بار از جنگ جهاني دوم تاكنونآمريكاييها با مشكل بيكاري دراز مدت مواجه شدهاند. شمار بيكاران درازمدت سه برابر وقتهاي بحراني ديگر در آمريكاست و محتمل است كه اين روندافزايش پيدا كند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]در حاليكه رقم بيكاري بعداز پايان رسمي ركود اقتصادي در آمريكا 9/5 درصد بود، ولي اگر اشخاصي راجزء آن حساب كنند كه جستوجو براي كار جديد را رها كرده و يا كارهاي مقطعيبراي چند صد دلار در ماه انجام داده و از حساب پس انداز خود زندگيميكنند، اين رقم به 17درصد كل جامعه كاري آمريكا ميرسد.
بنا برآماري، حدود 50 ميليون آمريكايي براي مدت زمان كافي غذا ندارند و يك هشتمبزرگسالان و يك چهارم كودكان آمريكايي ازكوپنهاي غذاي مراكز خيريهاستفاده ميكنند. اين رقم باور نكردني متعلق به كشوري است كه ثروتمندترينكشور دنيا محسوب ميشود. [/JUSTIFY][JUSTIFY]چيزي كه برايآمريكاييها از همه خطرناكتراست از دست رفتن خوشبيني به آينده در بينآنان است، كشوري كه مردمان آن به خوشبيني معروف بودند اكنون اكثرشهروندانش انتظار دارند كه زندگي كودكان آنها از زندگي خودشان بدتر شود.
امروزخيلي از آمريكايي ها اين نكته را فهميدهاند كه روياي آمريكايي خودشان فقطيك تب بود. تعداد فرصتهاي شغلي كم و درآمدها با ركود مواجه شده ونابرابري روز افزون در جامعه حاكم است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]دراين گزارش آمده است: آمريكا با يك بحران ساختاري مواجه است و اگرچه اينبحران از خيلي وقت پيش شروع شده ولي آنها تازه متوجه آن شده اند. رونقسهام، ملك و افزايش بينهايت بدهيها و تب مصرفگرايي اين نكته را مخفينگهداشته كه 30 سال رشد اقتصادي هيچ تاثيري روي جامعه آمريكا نداشته است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]درسال 1978 ميانگين درآمد مردها در آمريكا 45 هزار و 879 دلار در سال بود ،اين رقم در سال 2007 با محاسبه تورم حدود 45 هزار و 113 دلار بوده است؛تمام اين درآمدها شامل منافع كلان سهامداران و شركتهاي بزرگ و بازارهايمالي بوده است و اين منافع به اشخاصي رسيد كه هميشه پولدار بودهاند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]در30سال اخير با آنكه توليد ناخالص داخلي آمريكا 110 درصد افزايش يافته است،ولي درآمد 90 درصد آمريكاييها از سال 1973 فقط افزايش بسيار اندكي داشته،در حالي كه تعداد اشخاص پولدار در آمريكا تقريبا سه برابر شده است.
درسال 1979 يك سوم سودي كه آمريكا بدست آورده بود به طبقه ثروتمند جامعهآمريكا ميرسيد درحالي كه امروز 60 درصد از در آمدهاي آن به دست اشخاصپولدار ميرسد. [/JUSTIFY][JUSTIFY]در سال 1950 يك رئيس شركت بهطول ميانگين 30 برابر يك كارگر ساده حقوق ميگرفت، در حاليكه امروز اينمدير حدود 300 برابر حقوق يك كارگر ساده حقوق مي گيرد.
امروز يك درصدآمريكاييها 37 درصد دارايي كل اين كشور را در اختيار دارند و ايننابرابري به اندازه زمان ركود اقتصادي آمريكا در اواخر دهه 1920 است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]آمارهانشان ميدهد كه احتمال رفتن يك آمريكايي به طبقه متوسط بالا، حدود چهاردرصد است كه اين پايينترين حد در بين كشورهاي صنعتي ديگر است.
سياستمداران آمريكايي جوابي براي تشديد اين بحران احتمالي نميبينند و واشنگتن به دنبال ايجاد اشتغالي است كه هنوز ايجاد نشده است. [/JUSTIFY][JUSTIFY]"پاولكروگمن " برنده جايزه نوبل از آمريكا با اشاره به اينكه خيلي از شهرهايآمريكا در آستانه ورشكستي است و پول پرداخت هزينه نگهداري ازخيابان ها راهم ندارند، گفت: در آمريكا چراغها خاموش ميشود، مشكل اصلي اين است كهديگر آنها نميتوانند مصرف گرايي كنند چون حساب پس اندازي ندارند و ارزشخانههاي آنان نيز به نصف رسيده است؛ آنها ديگر وامهاي ارزان دريافتنميكنند و درآمدشان كاهش يافته يا بيكار شده اند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]بنابر اين گزارش، آنان ديگر قادر به پرداخت ماليات نيستند و براي همين همخيلي از ايالتها و شهرها با شكافهاي بزرگ در بودجههايشان رو بهروشدهاند، در ايالت هاوايي و در برخي از هفتهها، مدارس را روزهاي جمعهتعطيل ميكنند تا هزينهها را كاهش دهند در منطقهاي از ايالت جورجيااتوبوسهاي شركت واحد را متوقف كردهاند. در شهر كلرادو اسپرينگز با حدود380 هزار نفر جمعيت براي صرفه جويي يك سوم [/JUSTIFY][JUSTIFY]چراغهايخيابان خاموش شده است و خيلي از آمريكاييها خانههاي خود را از دستدادهاند و خيلي از آنها يا در شهرها چادرنشين شدهاند يا در بينبيخانمانها زندگي ميكنند.
اشپيگل افزود: 61 درصد آمريكاييها هيچذخيره مالي ندارند و فقط ماه به ماه زندگي ميكنند و روبه رو شدن با يكصورتحساب بيمارستاني ميتواند تبعات حياتي براي آنها در پي داشته باشد.
درپايان اين گزارش با اشاره به اينكه خيلي از مردم حتي پول ثبت نامكودكانشان را در كودكستانها ندارند، آمده است: ديگر در آمريكا كارهايسادهاي مانند فروشندگي و دستياري نيز پيدا نميشود. [/JUSTIFY]