یادگیری زبان عربی برای دانشآموزان اسرائیلی اجباری شدبهدستور دولت اسرائیل، وزارت آموزش و پرورش این کشور یادگیری زبان عربی درمدارس این کشور را برای تمامی دانشآموزان مقاطع تحصیلی بالاتر از پنجماجباری کرد.

وزارت آموزش و پرورش اسرائیل روز سهشنبه، ۲شهریورماه، اعلام کرد که از سال تحصیلی پیش رو، زبان عربی که به همراهعبری دو زبان رسمی اسرائیل هستند، برای کلیه دانشآموزان مقطع بالاتر ازپنجم، جزء دروس اجباری محسوب خواهد شد.
پیش از این، زبان عربی جزء دروساختیاری سالهای آخر دبیرستان بود و دانشآموزان یهودی تنها در صورت تمایلشخصی میتوانستند به یادگیری زبان عربی بپردازند که بیشتر این متقاضیاننیز دانشآموزانی بودند که در ۱۸ سالگی قصد پیوستن به بخش اطلاعاتی وامنیتی ارتش اسرائیل را داشتند. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل میگوید کهاین تصمیم به منظور «ایجاد پلی برای برقراری تفاهم فرهنگی، تقویت شکیباییو ارتباط میان دو قوم یهود و عرب» اتخاذ شده است.

این تصمیم ازهفته آینده که سال تحصیلی جدید در اسرائیل آغاز میشود به اجرا در خواهدآمد و آموزش و پرورش این کشور در مرحله نخست، تدریس زبان عربی را از مدارسبندر حیفا و سایر شهرهای شمال اسرائیل که در آنها جمعیت عرب و یهودبسیاری در کنار یکدیگر زندگی میکنند آغاز خواهند کرد. اورنا سیمخون، یکیاز مسئولان آموزش و پرورش اسرائیل، میگوید از آنجا که دانشآموزان عربدر اسرائیل زبان عبری میآموزند، دلیلی ندارد که یهودیان زبان عربینیاموزند. به موجب این تصمیم، معلمان و دبیران یهودی مدارس نیز موظف بهآموختن زبان عربی یا تقویت زبان عربی خود هستند.

آموزش و پرورشاسرائیل اعلام کرده است که برای تدریس زبان و ادبیات عرب در مدارساسرائیل، از دبیران عرب استفاده خواهد کرد. این وزارتخانه در حال حاضرحدود هزار معلم فارغالتحصیل از رشته عربی دارد که بیشتر آنها یهودیهستند. رشته فرهنگ عربی و اسلام، در کنار رشتههای ریاضی - فیزیک و علومتجربی، جزء سه رشته مقطع دبیرستان اسرائیل محسوب میشود. با این حالتعداد فارغالتحصیلان این رشته نسبت به دو رشته دیگر پایین است. تعدادفارغالتحصیلان این رشته در سال تحصیلی اخیر ۲۱۸۷ نفر بوده است.

تعامل میان اعراب و یهودیان اسرائیل

طبققوانین کنست، پارلمان اسرائیل، دو زبان عبری و عربی زبانهای رسمی اینکشور هستند و نمایندگان کنست میتوانند در صورت تمایل، سخنرانی خود را بهزبان عربی ایراد کنند، اگرچه بیشتر نمایندگان عرب ترجیح میدهند درپارلمان به زبان عبری صحبت کنند. علاوه بر این در اسرائیل نام تمامیخیابانها، اماکن رسمی و عمومی به دو زبان عربی و عبری نوشته شده وزیرنویس تمامی فیلمها در اسرائیل باید به دو زبان عبری و عربی باشد.

همچنیندولت اسرائیل برای حفظ مناسبات با شهروندان عرب این کشور، دارایوزارتخانهای به نام وزارت «اقلیتها» است که وزیر کنونی آن پروفسورآویشای براورمن، از وزیران حزب میانهروی کارگری، است. با این حال یهودیانو اعراب ساکن اسرائیل مراودات چندانی با یکدیگر ندارند، و کمترین حد تماسو مراوده میان این دو قوم در اسرائیل، در میان فلسطینیها و یهودیان ساکنکرانه باختری است.

علاوه بر این سفرهای جهانگردی میان اسرائیل وکشورهای عربی نظیر اردن و مصر که با اسرائیل دارای مناسبات عادی سیاسیهستند، تقریبا قطع است. تماس و ارتباط میان یهودیان و اعراب اسرائیل بهدنبال رخدادهای خونین چند دهه اخیر و ایجاد بدبینی نسبت به یکدیگر، به شدترو به کاستی گذاشته و هر یک از این دو قوم ترجیح میدهند در محدوده قومیخود زندگی کرده و خارج از آن به گذران امور نپردازند.