تبليغات شركت نستله در تهران، آنهم به زبان عبري (زبان مود استفاده صهبونيست ها) در حالي صورت مي گيرد كه تنها مسلمانان نستله را بايکوت نکرده اند بلکه UNISON بزرگترين اتحاديه انگلستان و يک گروه مسيحي به نام Christian Aid کالاهاي شرکت نستله را به خاطر جنايات اسرائيل، تحريم کردهاند.

بهگزارش «شبكه خبر دانشجو»، تريبون مستضعفين نوشت: حضور پررنگ نستله دربازارهاي ام القراي جهان اسلام خود باعث شرمساري بوده است و وقاحت اينشرکت در تبليغ به زبان عبري خشم مردم را برانگيخته است.

عليرغماعتراضات مردمي و دانشجويي که در سالهاي اخير نسبت به حضور شرکتصهيونيستي نستله صورت گرفته است اما همچنان حضور پررنگ اين شرکت دربازارهاي ام القراي جهان اسلام باعث شرمندگي است. امروز وقاحت را به حديرسانده اند که به وضوح تبليغات خود را با زبان عبري در خيابانهاي امالقراي جهان اسلام توزيع مي کنند!

جوانان انقلابي بارها تهديد کرده اند که اگر اين روند ادامه يابد، منتظر مسئولان نخواهند ماند.

نستله يک شرکت صهيونيستي است

نستلهيک کمپاني تغذيهاي بينالمللي است که در سال 1866 ميلادي در سوئيس تاسيسشده و اکنون در 100 کشور جهان (از جمله ايران و اسرائيل) 350 کارخانهدارد. نستله ايران در تاريخ 9/9/2001 موفق به اخذ مجوز هيئت وزيران (دردولت اصلاحات) شد و شروع به سرمايه گذاري در ايران کرد.

شرکت نستله (سوئيس) مالک 1/50% سرمايهگذاري تغذيه اسرائيل است.

درسال2000 اين شرکت ميليونها دلار را براي راه اندازي مرکز Ranad در فلسطيناشغالي سرمايهگذاري کرد. در 1998 پيتر برابک نماينده نستله جايزهصهيونيستي جوبيلي را از دست بنيامين نتانياهو دريافت کرد. اين بزرگترينکمک مالي است که رژيم صهيونيستي به شرکتها و شخصيتهاي حامي خود اختصاصداده است. شرکتهايي که در فلسطين اشغالي بيشترين سرمايهگذاري و روابطاقتصادي را با رژيم داشته باشند.

نستله سرمايهگذاري در سرزمينهاي اشغالي را با خريد 10% از سهام شرکت تغذيه اسرائيل (Osem) آغاز کرد.

دو سال بعد اين سهم مالکيت را به 1/50% افزايش داد. در ژانويه 2002 طي قرادادي، مشمول معافيت مالياتي دولت غاصب اسرائيل قرار گرفت.

شرکتاصلي نستله اکنون درسرزمينهاي اشغالي در شهرک سديروت است. شهرکي که درشمال غزه ساخته شده است و اکنون مسکن 23000 نفر يهودي از کشورهاي مغرب،اتيوبي و کشورهاي شوروي سابق است. نيمي از آنها ظرف 10 سال اخير به اينمنطقه مهاجرت کرده اند. نستله در شهرک سديروت شرکتي به مساحت 700 مترمربعاحداث کرده و قرار است مرکز تحقيقاتي با زيربناي 1700 مترمربع در همانجاتاسيس نمايد. نستله در سال 2000 ، 20 ميليون دلار به صندوق غرامتهولوکاست واريز کرده است. اين شرکت همچنين 24% از کمک سالانه 6/5 ميليوندلاري رژيم صهيونيستي به شرکتهاي اقتصادي را دريافت ميکند.( پاداش خوشخدمتي)

به طور کلي اين شرکت در مناطق اشغالي 4000 پرسنل داشته ودر مناطق مختلف اسرائيل 11 شعبه دارد که همگي در مناطق اشغال شده قراردارد.

کمک به انتقال مهاجران يهودي به اسرائيل از ديگر کمکهاينستله به اسرائيل است. نکته قابل توجه اين است که تنها مسلمانان نيستند کهنستله را بايکوت کرده اند بلکه UNISON بزرگترين اتحاديه انگلستان و يکگروه مسيحي به نام Christian Aid کالاهاي شرکت نستله را به خاطر جناياتاسرائيل، تحريم کردهاند.

مارکها و محصولات نستله در جهان:
Nescafe, Tasteres Choice, Hills Bros, Cerealac, Nido, Fitness & Fruit,
Appleminis, Cheerios, Chocapic Cornflakes (in some countries), Shreddies,
Golden Grahams, Trix, Perrier, Poland Spring, Deer Park, Calistoga,
Sohat, Vittel, Pure Life, Carnation, Libby’s, Nesquik, Maggi, Buitoni ,
Milkybar, KitKat, Quality Street, Smarties, Oreos, After Eight, Lion,
Aero, Polo, Toll House Morsels, Crunch, L’Oreal, Alcon Eyecare, Goobers,
Mint Royal, Nerds, Oh Henry!, Rowntree, Rolo, Del Monte Real Fruit Bar,
Minute Maid, Petit Gervals, Contadina, Alpo, Purina, Tidy Cats, Meow Mix,
Mighty Dog, Friskies, Felix, Stouffers