رباتهای بومی برای صنایع خودروسازی کشور تولید شد

محققان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند با استفاده از دانش بومی ۱۰ ربات برای صنایع خودروسازی کشور طراحی کرده و بسازند.
سیدمحمد طباطبایی رییس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف روز یکشنبه به خبرنگار علمیایرنا گفت: این پروژه برای نخستین بار در کشور و با یک سوم قیمت مشابهخارجی آن انجام شده است.
به گفته وی، این ربات که به منظور استفاده درخط مونتاژ موتور ملی EE7 طراحی و ساخته شده، نمونه داخلی ندارد و تمامیقطعات آن در مرکز خدمات تخصصی ساخت این پژوهشکده طراحی و ساخته شده است.
طباطباییبا بیان اینکه هم اکنون این رباتها در خط تولید شرکت ایران خودرو فعالاست، افزود: تاکنون بیش از ۱۰ ربات را با دانش بومی طراحی کرده و پنجربات را ساختهایم و آنها را به شرکت خودروسازی ایران خودرو تحویل دادهایم.
به گفته رییس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، یکی از این ربات ها، رباتموتوربرگردان موتور ملی است که در خط مونتاژ موتور ملی در شرکت ایرانخودرو به کار گرفته شده و میتواند سیلندر را حول محور میل لنگ ۱۸۰ درجهو پالت مربوطه را ۹۰ درجه بگرداند تا سایر مراحل مونتاژ در زیر سیلندرانجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری جهاد دنشگاهی وصنعت خودرو و با استفاده از دانش فنی کسب شده از ساخت این ربات در سایرپروژههای مشابه، سطح کمی و کیفی این نوع پروژهها تامین شود.
پیش ازاین نیز پژوهشگران این واحد، ربات جابجایی و چرخش دو جهته سیلندر خودرو رابرای اولین بار در کشور طراحی کرده و در خط تولید شرکت ایران خودرو بهبهره برداری رسانده بودند.
به گفته طباطبایی ربات چرخش دو جهته سیلندر،نمونه داخلی و خارجی ندارد و برای اولین بار در کشور در گروه پژوهشیمکانیک پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی طراحی و ساخته شده است. اینربات که به صورت هم زمان چهار نوع جابجایی و دوران را در جهات مختلف انجاممیدهد در صنایع مختلف کشور کاربرد دارد.
رییس جهاد دانشگاهی صنعتیشریف گفت: ربات چرخش دو جهته سیلندر خودرو با قرار گرفتن در خط تولیدایران خودرو میتواند سیلندر خودرو را در دو جهت در اندازههای ۹۰ و ۱۸۰درجه، در کمترین فضای ممکن و با سرعتی بسیار بالا به صورت همزمان بچرخاندتا وارد مرحله بعدی خط تولید موتور خودرو شود.
به گفته وی این رباتضریب ایمنی بسیار بالایی دارد و قابلیت کنترل در دو حالت اتوماتیک و دستیرا داشته و طوری طراحی شده که احتمال آسیب رسیدن به ربات در اثر خطاهایمتصدی کار با آن صفر است.
طباطبایی تاکید کرد: این ربات بر اساس یکی ازنیازهای اساسی موجود در خط تولید شرکت ایران خودرو و بر اساس شرایط خاصاین شرکت در مدت شش ماه ساخته شده است.
وی یادآور شد: با توجه به دانشو تجربهای که در این زمینه در پژوهشکده توسعه تکنولوژی وجود دارد، درصورت نیاز صنایع دیگر، نمونههای مشابه آن در مدت زمان کوتاهتری طراحی وساخته خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اضافه کرد: این رباتهاکاربردهای متفاوت از جمله سیلندر و سرسیلندر و جابه جایی قطعات را دارد واز آنجا که با سفارش ساخته شده متناسب با نیاز شرکت ایران خودرو است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی