این عکس را ماریو دی استفانو Mario De Stefano از دانشگاه ناپل گرفته است.عکس نشان دهنده جلبکهای تک سلولی است که به یک جاندار دریازی بیاستخوانEudendrium racemosum چسبیدهاند، این عکس به کمک میکروسکوپ الکترونیگرفته شده است.اینعکس زیبا را اندرو دیویدازی Andrew Davidhazy از انستیتوی فناوری روچسترگرفته است. برای گرفتن این عکس او یک نخ پنبهای را به یک موتور وصل کردتا آن را ۱۰ تا ۲۰ بار در دو ثانیه بچرخاند، سپس او زمان نوردهی دوربینشرا روی دو ثانیه تنظیم کرد. عكس او به دليل به تصوير كشيدن يك پديده بهصورت اتفاقي جايزه گرفته اشت.
اينعكس براي طرفداران فيلمهاي ترسناك شايد جذابتر است ولي اين عكسالكتروميكروگرافي از اسکوئیدهای موسوم به Loligo pealei گرفته شده است.جسیکا شیفمن Jessica Schiffman از دانشگاه درکسل توانسته از اسكوئيدهاييعكاسي كنند كه دارای ۸ بازو و دو بازوچه هستند. بازوهای این جانداران ازقسمتهایی شبیه به فنجان پوشیده شده است، به کمک این قسمتها که دارایعملکرد مکشی هستند و دندانههای کیتینی دارند، اسکوئید به طعمه خودمیچسبد.

هر کدام از این اعضای مکشی، تنها ۴۰۰ میکرومتر و يا كميكمتر از قطر موي انسان اندازه دارند ولی از طریق به غذای خود میچسبند ومیتوانند تغذیه کنند. این عکس با میکروسکوپ الکترونی گرفته شده ورنگآمیزی شده است.
اینعکس به وسیله Ye Jin Eun و همكارانش در دانشگاه ویسکانسین گرفته شده است.آنها دو توده پليمر را با هم مخلوط كرده و در آب غوطه ور كردند. تصویرميكروسكپي اين تركيب، خطوط معوجي است كه داوران اين مسابقه را تحت تاثيرگذاشته است.
استفاده ماهرانه از پرسپكتيو توانسته است بيننده را به خوبي در جريان ارتباط اتم اكسيژن با ارگانهاي بدن نشان بدهد.

لينداناي Linda Nye با ابزارهاي جديد نقاشي اين تصوير را كاملتر كرده است. دراین تصویر به طرز جالبی سیستم گردش خون بدن انسان، نمایش داده میشود. اینعکس نشان میدهد که چگونه خون توسط قلب در عروق به جریان درمیآید و چگونهتبادل اکسیژن توسط گویچههای سرخ انجام میشود.
اينرنگين كمان زيبا كلمات يكي از معروفترين كتابهاي دنيا را به هم وصل كردهاست. کریست هريسون Chris Harrison و كريستوف رامهيلد Christoph Romhild ازدانشگاه کارنگی ملون 1189 بخش انجيل را به صورت افقي با نور به هم وصلكرده است. هر كدام از اين منحنيها به همراه منابع ديگر آن در بخشهايديگر انجيل 63779 منحني ريز و درشت را ايجاد كرده است. خطوط عمودی زیر عکسنشاندهنده بخشهای مختلف انجیل هستند. طول هر خط عمودی متناسب با طول هربخش است. خطوط منحنی هم نشاندهنده ارجاعات هر بخش انجیل به بخش دیگر آنهستند.اینعکس بسیار زیبا به وسیله دونالد بلیس Donald Bliss و سیریام سوبرامانیامSriram Subramaniam از انستيتوي ملي سلامت از یک سلول مبتلا به نوعیبدخیمی به نام ملانوما گرفته شده است. این عکس که به طریقه سه بعدیبازسازی شده با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی و شیوهای به نام تراشیونی گرفته شده است


"حقيقتعجيبتر از افسانه است" اما تصويرسازان کولین چمپ Colleen Champ و دنیسکونکل Dennis Kunkel برای کتابی با عنوان «ماجراجوییهای آلیس در سرزمینمیکروسکوپی» بخشي از واقعيت را به تصوير كشيدهاند هر چند خيالي به نظربرسد. سوسکها را در حال نوشيدن چاي نشان میدهد.

برنامه(GDL (Genomics Digital Lab program برنده اولين جايزه اين مسابقه شدهاست. اين عكس از يك ميتوكوندري توسط شركت آموزش از طريق 3D و بازيكامپيوتري طراحي شده است. كاربران ميتوانند با تغيير نور آب و خاكتغييرات بر روي سلولها را مشاهده كنند.

میتوکندری، در یاخته،نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب میشوند انرژی شیمیایی موجود درمواد غذایی با عمل فسفوریلاسیون اکسیداتیو، به صورت پیوندهای پرانرژیتبدیل شود.


حتيباكتريهايي كه باعث سرما خوردگي ميشوند هم زيبا هستند تصویر بالا واكنشسيستم ايمني بدن را نشان ميدهد كه توسط اليزا هال Eliza Hall و اتسوكواونو Etsuko Uno طراحي شده است.