نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  سازمان جهانی مالكيت فكری

  (World Intellectual Property Organization)
  WIPO

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


  (قسمت اول)
  پيدايشسازمان جهاني دارائي فكري به رويدادي در سال 1873 باز ميگردد. در اين سالنمايشگاهي تحت عنوان نمايشگاه بينالمللي مبتكرين در وين برگزار گرديد.اغلب مدعوين اين نمايشگاه را به دليل "سرقت افكار" و عدم احترام به اموالمعنوي تحريم نمودند. در پي تلاشهاي صاحبنظران ده سال بعد كنوانسيون پاريسدر سال 1883 براي حمايت از دارائي فكري برپا گرديد و كشورهاي عضو برايانجام وظايف،اداره بينالمللي ايجاد نمودند. در سال 1886 كنفرانس برن باهدف حمايت از آثار ادبي و هنري پا به عرصه ظهور گذاشت و ادارهاي نيز برايانجام امور اداري آن ايجاد گرديد. در سال 1967 كنوانسيوني به نام تأسيسسازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم با هدف ايجاد هماهنگي بين اين دواداره و توسعه ابزار لازم براي انطباق و روزآمد نمودن آنها تشكيل گرديد ودر سال 1970 با نام WIPO آغاز بكار نمود. در سال 1974 اين سازمان به عنوانيكي از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفي گرديد تا بتواندفعاليتهاي دارائي فكري را ارتقاءبخشد و انتقال تكنولوژي را به كشورهايدر حال پيشرفت تسهيل نمايد و بدينوسيله توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگيرا ايجاد نمايد.
  طبق ماده 27 منشور حقوق بشرسازمان ملل (حق دارائي فكري) افراد از حمايت منافع مادي و معنوي حاصل ازتوليدات علمي، ادبي و هنري بهرهمند ميگردند. در دارائي فكري نيز مانندديگر حقوق مالكيت،خالق يا مالك پروانه ثبت اختراع،نشان تجاري و حق چاپ وتكثير از منافع اثر يا سرمايه خود بهرهمند ميگردد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  مقر مرکزی سازمان WIPO در ژنو - سوئیس

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  اهداف سازمان WIPO :

  براساس ماده 3 كنوانسيون استكهلم اهداف اين سازمان عبارتند از:
  1- ارتقاء حمايت از دارائي فكري در جهان از طريق همكاريهاي متقابل دولتها و WIPO با سازمانهاي مشابه بينالمللي،
  2- ايجاد هماهنگي و حصول اطمينان از همكاريهاي اجرايي اتحاديههاي پاريس و برن.

  در مورد هدف اول:
  1- WIPO كشورهاي عضو را براي انعقاد معاهدات جديد بينالمللي تشويق مينمايد،
  2- قوانين ملي مربوط به دارائي فكري را تصحيح مينمايد،
  3- به كشورهاي در حال توسعه كمكهاي فني مينمايد،
  4- اطلاعات مربوطه را جمعآوري و اشاعه مينمايد،
  5- خدماتي جهت تسهيل دريافت حمايت از اختراعات، نشان تجاري و طراحيهاي صنعتي براي كشورهاي نيازمند ارائه ميكند،
  6- بين كشورهاي عضو هماهنگي و همكاري ايجاد مينمايد.

  در مورد هدف دوم:
  سازمانWIPO مركزيت اجراء و هدايت اتحاديههاي دارائي فكري را در دبيرخانهبينالمللي خود در ژنو انجام ميدهد و از طريق ارگانهاي مختلف بر اين امرنظارت مينمايد و نيز محوريت مسائل اقتصادي براي كشورهاي عضو را نيزبرعهده دارد.

  وظايف سازمان WIPO :
  طبق ماده چهار كنوانسيون استكهلم وظايف اين سازمان اين گونه تعريف شده است:
  1-طراحي و توسعه ابزاري لازم براي افزايش كارايي و اثربخشي فرآيند حمايت ازدارائي فكري در دنيا و كمك به تصويب قوانين ملي در اين زمينه،
  2- نظارت بر وظايف اجرايي اتحاديههاي برن،پاريس و اتحاديههاي وابسته،
  3- همكاري در ايجاد و تشويق و حمايت از اجراي توافق نامههاي بينالمللي در حمايت از دارائي فكري،
  4- مساعدتهاي قانوني و فني در مورد دارائي فكري به كشورهاي عضو،
  5- ارائه خدمات و فعاليتهاي مقتضي در جهت تسهيل حمايت از دارائي فكري و تدارك امكان ثبت بينالمللي آنها.

  اركان و ساختار WIPO :
  سازمان WIPO داراي دو ركن اساسي است:
  A- مالكيت صنعتي (اختراعات، نشان تجاري، طراحي صنعتي)،
  B- حق تأليف در آثار ادبي، موسيقي، هنري، عكاسي و زمينههاي صوتيـ تصويري.

  همچنين اين سازمان داراي چهار پيكره اصلی به شرح زیر میباشد:

  1- مجمع عمومي (كليه كشورهاي عضو WIPO و نيز اتحاديه برن و پاريس)،
  2- كنفرانس شامل كليه كشورهاي عضو WIPO ،
  3- كميته همكاري (شامل 68 عضو از مجمع عمومي، كنفرانس و سوئيس)،
  4- دبيرخانه بينالمللي .

  مجمععمومي و كنفرانس هر دو سال يك بار به صورت جلسات عمومي نشست دارد و كميتههمكاري سالانه يك بار تشكيل جلسه ميدهد. كليه اين چهار ركن تحت نظردبيركل و با آراي مجمع عمومي تعيين ميگردد. عضويت در WIPO براي كليهكشورهاي عضو اتحاديههاي برن و پاريس آزاد است و نيز براي اعضاي سازمانملل، آژانس بينالمللي انرژي اتمي،دادگاه بينالمللي عدالت و نيز دعوتمجمع عمومي براي عضويت.

  منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  (قسمت دوم)

  دبيرخانه WIPO :

  ايناداره در واقع دبيرخانه سازمان WIPO و اتحاديههاي وابسته ميباشد كه توسطمعاهدات پاريس، برن، مادريد، پروتكل مادريد، توافق ليسبون، هايگ،استراسبورگ، ليس، لوكارنو، وين و معاهده بوداپست ايجاد شده است. اين ادارهتحت نظر اعضاي مجمع عمومي و كنفرانس اداره ميگردد و مديريت آن بر عهدهدبيركل WIPO ميباشد.

  وظايف دبيرخانه:
  1-انتشار ماهنامه (انگليسي و فرانسه) مالكيت صنعتي و حق چاپ و تأليف شاملاطلاعات اعضاء جديد و اتحاديههاي وابسته و فعاليت حوزههاي مختلف آنها،
  2- ارائه خدمات چهارگانه ثبت بينالمللي.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  1- اداره (Patent Coropration Treaty (1978,
  با وظايف:
  1- دستهبندي درخواستهاي بينالمللي ثبت به شكل كاغذي و ديسك فشرده،
  2- نگهداري نسخههاي موقت و اصلي تقاضانامهها، چاپ هفته نامه PCT ،
  3- چاپ دورهاي راهنماي درخواستكنندگان PCT ،
  4-برقراري تماس لازم با درخواستكنندگان براي طبقهبندي درخواستهاي ثبتاختراع ملي يا منطقهاي و تماس با مسؤولان تكميل كننده تقاضا نامهها وجستجوكنندگان آزمونهاي ابتدائي،
  5- ايجاد نشست كميتههاي دولتها براي ايجاد هماهنگيهاي پايدار بينادارهها و افراد مسؤول ثبت در سطح بينالمللي.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  2- دپارتمان ثبت بينالمللي نشان تجاري (1893),
  با وظايف:

  1-چاپ و انتشار بولتن (انگليس و فرانسه) هر دو هفته يك بار شامل اطلاعات ثبتنشانهاي جديد تجاري، تغييرات ثبت (انتقال قانوني،فسخ و محدود كردنكالاها) و تمديد ثبت طب معاهده مادريد،
  2- انتشار ديسك فشرده براي اطلاعات كتاب شناختي و ترسيمي كليه نشانهاي تجاري بينالمللي.
  3- دپارتمان خدمات ثبت بينالملل القاب اصيل (1928) با وظايف چاپ بولتن ماهانه (فرانسه) شامل ثبت القاب و اسامي جديد.

  منابع مالي دبيرخانه بينالمللي:
  اينمنابع از طريق مشاركت اعضاء (14%) شامل اعضاء اتحاديههاي برن و پاريس ونيز كنفرانس WIPO و همچنين كارمزدهاي پرداختي كاربران خصوصي ثبت بينالملل(80%) و 6% باقيمانده از طريق فروش خدمات حقوقي، فني، انتشارات و هدايا وكمكهاي اعطايي سازمان بينالمللي تأمين ميگردد.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO


  اتحاديههاي وابسته به WIPO در زمينه مالكيت صنعتي:
  اين اتحاديهها عبارتند از :
  1-معاهده پاريس (حمايت از مالكيت صنعتي در اشكال، نشان تجاري، طراحي صنعتي،طراح مفيد و شاخصهاي جغرافيايي نيز جلوگيري از رقابت غيرعادلانه) سال1883،
  2- معاهده مادريد (جلوگيري از منابع جعلي و دروغين كالاها و خدمات) سال 1891 ،
  3- اتحاديه مادريد (ثبت بينالمللي نشان تجاري) سال 1891 ،
  4- اتحاديه هايگ (وديعه سپاري بينالمللي طرحهاي صنعتي) سال 1925 ،
  5- اتحاديه ليس (طبقهبندي بينالمللي كالاها و خدمات براي ثبت نشان تجاري) سال 1957 ،
  6- اتحاديه ليسبون (حمايت از القاب اصيل و ثبت بينالمللي آنها ) سال 1968 ،
  6- اتحاديه لوكارنو (ايجاد طبقهبندي بينالمللي طراحي صنعتي) سال 1968 ،
  7-اتحاديه (PATENT CORPORATION TREATY) همكاري براي طبقهبندي،جستجو وآزمون درخواستهاي بينالمللي براي حمايت از اختراعات سال 1970 ،
  8- اتحاديه آي. پي. سي (INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION) (ايجاد هماهنگي و يكپارچگي طبقهبندي اختراعات) سال 1971 ،
  9- اتحاديه وين (تأسيس طبقهبندي بينالمللي براي اجزاي ترسيمي نشانههاي تجاري) 1973 ،
  10- اتحاديه بوداپست (شناسايي بينالمللي ذخائر ميكروارگانيسمها براي مفاصد ثبت پتنت) 1977 ،
  11-معاهده نايروبي (محافظت از سمبل المپيك در برابر سوءاستفادههاي تجاري)1981 ، معاهده قانون نشانهاي تجاري (TRADEMARK LAW TREATY) (ساده كردنتشريفات ثبت نشان تجاري) 1994 .
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO


  اتحاديههاي وابسته به WIPO در زمينه حق چاپ و تكثير:

  1- اتحاديه برن (حمايت از آثار ادبي و هنري) 1886 ، معاهده حق تأليف وايپو (WCT)،(حمايت از حقوق ويژه آثار ويژه) 1996 ،
  2- معاهده اجراي گرامافوني (WPPT) (حمايت از حقوق هنرمندان در اجراي زنده صوتي گرامافون) 1996 ،
  3-كنوانسيون رم (حمايت از اجرا و توليدكنندگان گرامافون و سازمانهاي پخش واشاعه آنها تحت مديريت يونسكو و سازمان بينالمللي كار) 1925 ،
  4- كنوانسيون ژنو (حمايت از توليدكنندگان گرامافون در برابر تكثير غيرمجاز) 1971 ،
  5- كنوانسيون بروكسل (توزيع انتقالي سيگنالهاي حاوي برنامه از طريق ماهواره) 1974 .

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


  فعاليتهاي سازمان WIPO در ارتباط با مالكيت فكري كشورهاي در حال توسعه:
  1- استفاده بهينه از دارائي براي تشويق فعاليتهاي خلاق ملي، تسهيل دستيابي به فناوري كشورهاي ديگر،
  2- استفاده از آثار ادبي و هنري با منشاء خارجي،
  3- سازماندهي براي دسترسي آسانتر به اطلاعات علمي و فني ميليونها پروانه ثبت اختراع،

 7. #7
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  سازمان WIPO در ارتباط با مالكيت صنعتي در كشورهاي در حال توسعه داراي فعاليتهاي زير ميباشد:

  1- بهبود شرايط دستيابي به فناوري خارجي اختراعات،
  2- افزايش رقابتپذيري در تجارت بينالمللي از طريق حمايت بهتر از نشان خدماتي و تجاري و استفاده بهينه از آنها در بازرگاني،
  3- تسهيل دسترسي به اطلاعات فناوري در مدارك ثبت اختراعات و اشاعه آنها به كاربران بالقوه،
  4- مساعدت در ايجاد، تجهيز و مدرنيزه نمودن ادارات مالكيت صنعتي اين كشورها،
  5- مشاوره حقوقي براي تهيه پيشنويس قوانين موردنياز و ترجمه به زبانهاي ديگر.

  براينيل به امور فوق لازم است كشورهاي در حال توسعه قوانين ملي خود را در موردمالكيت صنعتي تنظيم نمايند و مؤسسات دولتي را در اين زمينه تقويت نموده وبه معاهدات بينالمللي عمل نمايند. در اين راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش،تجهيز مدارك، مستندات و لوازم لازم را از طريق آكادمي WIPO ارائه مينمايدكه منابع مالي اين آموزشها توسط WIPO يا كشورهاي اعطاءكننده كمك مالي،اداره ثبت اختراعات اروپا و يا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تأمينميگردد.


  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 8. #8
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO


  الزامات و امتيازات عضويت در WIPO :

  ازعمدهترين شرايط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارك لازم و كافي مبني برتعهد كشور عضو به رعايت حقوق دارائي فكري ميباشد. كليه كشورهاي عضو WIPOموظفند در چهارچوب مالكيت معنوي با اتباع ساير كشورهاي عضو نيز ماننداتباع خود عمل نمايند و كليه امتيازات قانوني و حقوقي اتباع خود در زمينهمالكيت صنعتي را به اتباع ساير كشورهاي عضو اعطاء نمايند. اعضاء همچنينموظفند تا سازماني تحت عنوان اداره مالكيت صنعتي (يا نام مشابه) ايجادنمايند و اين اداره مؤظف است زمينه اجراي مفاد كنوانسيونهاي مرتبط اعم ازپذيرش درخواستهاي بينالمللي ثبت،بررسي صحت صدور گواهينامه و اوراقمربوطه، انتشار موضوع در نشريه رسمي و اداري، پيگيري و پاسخدهيتقاضانامههاي اتباع ساير كشورهاي عضو و ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط بهمالكيت صنعتي را فراهم نمايد.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 9. #9
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,791
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 9 در 8 پست

  Re: آشنایی با سازمان مالکیت های فکری ملل متحد - WIPO

  در زمينه امتيازات عضويت در WIPO ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

  1- كاهش هزينههاي پست،
  2-برخورداري از همكاري سازمانهاي وابسته در كليه كشورهاي عضو بهمنظور اعلاماختراعات، نشان تجاري و كليه دارائيهاي معنوي مخترعين، مبتكرين صاحبانفعاليتهاي تجاري و نيز صاحبان آثار فكري كشور،
  3- دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي WIPO و بانكهاي مشابه كشورهاي عضو در زمينه دارائي فكر،
  4- برخورداري از خدمات مركز داوري و حل اختلاف WIPO،
  5- استفاده از خدمات مراكز آكادمي جهاني WIPO،
  6- همكاري نظام قضائي كشورهاي عضو در جلوگيري از سوءاستفاده از حقوق مالكيت معنوي،
  7- همكاري گمرك كشورهاي عضو در جلوگيري از سوءاستفاده ساير كشورها از اختراعات، نشان تجاري و اسامي جغرافيايي،
  8- برخورداري از خدمات مشاورهاي و مطالعاتي در زمينه ساختار،تدوين مقررات و آئيننامههاي اجرائي ادارات دارائي فكري كشور،
  9- برخورداري از خدمات و كمكهاي سازمان WIPO در زمينه تجهيز و مدرنيزه كردن ادارات ثبت كشورهاي عضو.

  در حال حاضر طبق آمار سال 2000 اين سازمان بالغ بر 90% از كشورهاي جهان را در عضويت خود دارد كه 177 كشور دنيا را پوشش ميدهد.

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  دفتر WIPO در سازمان ملل (نیویورک - آمریکا)


  (پایان)
  =======================

  منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  =========================

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۹ شهریور ۸۹, ۱۶:۵۹
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۹ آذر ۸۸, ۲۰:۵۶
 3. آیت الله صانعی: از کاندیدایی حمایت می کنم که دست همسرش را می
  توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۰ خرداد ۸۸, ۲۰:۳۲
 4. 10 قاعده طلایی گوگل به روایت اریک اشمیت
  توسط mina در انجمن آموزش عمومی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۹ مرداد ۸۷, ۲۲:۲۸
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۲۴ بهمن ۸۶, ۲۱:۴۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •