سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: «تولیدکنندگان و دستاندرکاران ساخت سریال «در مسیر زایندهرود» باید از مردم اصفهان عذرخواهی کنند.»
ابوالفضلقربانی اظهار داشت: «برخی دیالوگهای ارائه شده از سوی بازیگران سریال «درمسیر زایندهرود» که این روزها از تلویزیون پخش میشود، تا حد تمسخر لهجهاصفهانی نیز پیش رفته و بر همین اساس تولیدکنندگان این سریال باید از مردماصفهان عذرخواهی کنند.»
وی اضافه کرد: «اگربازی در نقشهای سریال «در مسیر زایندهرود» به بازیگران اصفهانی سپردهمیشد آنها میتوانستند ضربالمثلهای اصیل اصفهانی را به عنوان میراثماندگار اصفهان زنده کنند.»
سخنگوی شورایاسلامی شهر اصفهان ادامه داد: «اگر سریال «در مسیر زایندهرود» بهکارگردانی حسن فتحی که برای ایام مبارک رمضان ساخته شده، بر روی ظرافتهایلهجه اصفهانی بیشتر کار میکرد، بسیار موفقتر بود.»
ویبا بیان اینکه سریال «در مسیر زایندهرود» در زمانی کوتاه تهیه شده وفرصتی برای ارائه بهتر آن وجود نداشته، افزود: «مسئولان و دستاندرکارانسریال «در مسیر زایندهرود» باید به مردم بیان کنند این گویش اصفهانی نیستو این مسئله را از دل مردم اصفهان در بیاورند.»
سخنگویشورای شهر اصفهان یکی از دلایل اصلی درست نبودن گویش اصفهانی سریال درمسیر زایندهرود را استفاده از هنرپیشههای غیربومی شهر اصفهان عنوان کردو بیان داشت: در این سریال چون بازیگران غیر اصفهانی هستند و گویشمادریشان به لهجه مردم اصفهان نیست، به خوبی نمیتوانند در چنین مجموعهایموفق باشند و حتی ممکن است به سمت مسخره کردن این لهجه نیز پیش بروند.
ویتصریح کرد: مردم شهر اصفهان به خوبی میدانند که سریال در مسیر زایندهرودبا اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده هیچگاه متوقف نمیشود اما به دلیلاینکه گویش اصفهانی در آن به خوبی رعایت نشده باید از شهروندان اصفهان دراین راستا عذرخواهی شود.