بهگزارش اخلاق نیوز ، "سپیده" یکی از ساکنان لواسان ضمن تماس با آتی نیوز واعلام این خبر تاکید کرد" متاسفانه توزيع مواد مخدر و مشروبات الكلي دراین منطقه در حال علني شدن است.
وی با اشاره به ييلاقي بودن این منطقه،حضور گسترده گردشگران در روزهاي پاياني هفته را یکی از علل این پدیده شومدانست و افزود: علی رعم اینکه حضور مسافران باید منجر به رونق فرهنگی اینمنطقه شود اما عملا شاهد افزایش بی بند و باری در لواسان هستیم.
وی کهمادر یک دختر 18 ساله است تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر فساد، انواعمواد مخدر و... دامن گیر مدارس این منطقه نیز شده است. بر اساس گزارش هایمردمی، بی حجابی زنان و پوشش نامناسب مردان از دیگر مصادیق ابتذال در اینمنطقه است که امنیت روانی ساکنان قدیمی را تحت الشعاع قرار داده است.
اینگزارش حاکیست با پیگری های خبرنگار آتی نیوز و گفت وگو با برخی مسئولانانتظامی منطقه مشخص شد در حال حاضر برخی از فروشندگان مواد مخدر و مشروباتالكلي در لواسان شناسايي شدهاند و قرار است طی یک عملیات هوشمندانه،منطقه مذکور از وجود اشرار و مواد فروشان پاک شود.