سکه 2000 ریالی وارد چرخه پولی کشور میشود.
مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی گفت: سکه دو هزار ریالی از سال 1390 به عنوان سکه رایج مورد بهره گیری قرار میگیرد.


سکه ۲ ریالی از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ ضرب گردید.
سالهاي انتشار 1358 الی 1367
انتشار 1387


...........................................سکه دو هزار ریالی