شناسنامهها حذف نميشود
صدور كارت هوشمند ملي براي تمام ايرانيان بالاي 15 سال تا پايان سال 92
خبرگزاري فارس: معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه كارت هوشمند ملي براي تمام ايرانيان بالاي 15 سال تا پايان سال 92 صادر ميشود، گفت: با صدور كارتهاي هوشمند شناسنامهها حذف نميشود.


علي اصغر عميديان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره پروژه كارت ملي هوشمند، گفت: اين پروژه يكي از زيربناييترين زير ساختهاي لازم براي تحقق جامعه الكترونيكي و دولت الكترونيك است.

وي كارت ملي هوشمند را يكي از مهمترين پيشنيازهاي معرفي هويت ديجيتال عنوان كرد و گفت: كارت ملي هوشمند از نوع پروژههاي پيچيده در حوزه فنآوري اطلاعات است.

عميديان، سند راهبردي نظام جامع فنآوري اطلاعات كشور، راهبرد ملي دولت الكترونيك جمهوري اسلامي ايران، برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيك كشور، حكم پيشبيني شده در قانون پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطالعات صورت گرفته در قالب ايران كارت را از اسناد بالادستي براي تدوين بيانيه چشمانداز اين طرح عنوان كرد.

به گفته معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز فناوري اطلاعات كشور، سند چشمانداز دولت الكترونيك و سند چشمانداز تجارت الكترونيك، خدمات به ايرانيان از طريق كارت ملي هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حريم خصوصي، افزايش امنيت، رفاه و بهبود كيفيت زندگي مردم، افزايش اقتدار نظام، پويايي اقتصادي و حركت به سمت جامعه اطلاعاتي ارائه ميشود.

عميديان، افزايش امنيت، حداقل نمودن جعل هويت، بروز رساني و تكميل اطلاعات فعلي ديتاسنتز سازمان ثبت احوال، افزايش قدرت كشور براي مديريت بحران، ايجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاء ديجيتال، طبقهبندي ارائه خدمات براساس مليت ايراني و غير ايراني، ايجاد بستر توسعه دولت الكترونيك، يكپارچهسازي پروژههاي موجود و آينده كشور در زمينه كارت هوشمند، ايجاد بهرهوري اقتصادي، افزايش اعتبار ملي و بينالمللي، ايجاد تحول در فضاي فن آوري اطلاعات كشور را از اهداف اين پروژه عنوان كرد.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور درباره فاز اول پروژه صدور كارت هوشمند، گفت: فاز اول اجراي آن به صورت پيش پايلوت براي تعداد ده هزار نفر از كارمندان استان قم صادر ميشود.

عميديان به فاز دوم پروژه (پايلوت) اشاره كرد و گفت:بر اساس خروجي پيش پايلوت و تجربه حاصل از آن براي كل واجدين شرايط در استان قم اجرا خواهد شد.

وي ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجي پروژه پايلوت و تجربههاي حاصله در سراسر كشور و براي همه شهروندان واحد شرايط اجرا خواهد شد.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه كارت ملي هوشمند، يك كامپيوتر ساده و كوچك است كه با اتصال به يك كارتخوان، ميتوان به اطلاعات درون آن دسترسي پيدا كرد، گفت: اطلاعات درون كارت ملي هوشمند به طور امن نگهداري ميشوند و كارت از دسترسيهاي غير مجاز به آن جلوگيري ميكند.

عميديان درباره مزاياي كارت ملي هوشمند نسبت به كارت شناسايي ملي كاغذي، گفت: كارت ملي هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ويژگيهاي امنيتي بيشتر و بالاتر نسبت به كارت ملي كاغذي، مزاياي ديگري نيز دارد كه كارتهاي كاغذي قادر به تأمين آنها نيستند.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، شناسايي در حوزه ديجيتال، امكان تصديق هويت بر اساس رمز عبور، امضاي ديجيتال، امكان پردازش اطلاعات، تغيير اطلاعات پس از صدور، پشتيباني از كاربردهاي مختلف، افزودن كاربرد جديد پس از صدور، دسترسي به اطلاعات بر حسب مجوزهاي دسترسي و به صورت كاملاً امن، استفاده كارآمدتر از خدمات دولت الكترونيك را از امكانات اين كارت عنوان كرد.

عميديان ادامه داد: يكي ديگر از امكاناتي كه در كارت ملي هوشمند قرار دارد، ويژگيهاي بيومتريكي صاحب كارت است. عكس و اثر انگشت صاحب كارت به صورت الكترونيكي در كارت وي ذخيره ميشود.

وي درباره كاربردهاي ديگر قابل پيادهسازي بر روي كارت، گفت: انتخابات (راي گيري الكترونيكي)، سلامت، گواهينامه الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي (كيف پول خرد)، يارانه الكترونيكي، بيمه و خدمات شهري از كاربردهاي اين كارت است.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور در ادامه با بيان اينكه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پايان سال 89 پايلوت كارت هوشمند به اتمام ميرسد، گفت: از سال 90 (بنا بر پيشنهادي كه تصويب شود،) صدور اين كارت فراگير شده و تا پايان سال 92 بايد كارت هوشمند ملي براي تمام ايرانيان بالاي 15 سال صادر شود.

وي با بيان اينكه در دو سال بايد اين كار اجرا شود، گفت: سازمان ثبتاحوال به تنهايي اين كار را نميتواند انجام دهد، بلكه اين كار با حمايت بخش خصوصي انجام شود.

عميديان در پاسخ به اين پرسش كه با صدور كارتهاي هوشمند ملي شناسنامهها حذف ميشوند، گفت: با صدور كارتهاي هوشمند شناسنامهها حذف نميشود.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور ادامه داد: شناسنامه به عنوان يك سند هويت خانوادگي است و به عنوان سوابق شجرهنامه از آن استفاده ميشود.

عميديان تصريح كرد: چيزي كه در فضاي سايبر ارائه ميشود، هويت ديجيتالي افراد است و بايد توسط كارت قابل ارائه باشد.

وي با تأكيد بر اين موضوع كه در هيچ جا شناسنامه را كنار نميگذارند، گفت: اينكه فكر كنيم با صدور كارتهاي هوشمند شناسنامهها را بايد كنار بگذاريم اشتباه است و اين اقدام صورت نميگيرد.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور درباره فرايند صدور كارت هوشمند ملي، گفت: بعد از اينكه مدارك ارائه شد و در صورتيكه مشكلي وجود نداشته باشد، كارت ظرف 20 دقيقه صادر ميشود.

وي ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زير ساختها را توسعه دهيم اين زمان كوتاهتر خواهد شد.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور درباره هزينهاي كه بايد شهروندان براي صدور اين كارت متقبل شوند، گفت: پيشنهاد دادهايم كه شهروندان حدود 5 هزار تومان پرداخت كنند.

عميديان درباره بودجه لازم براي اجراي اين كار، گفت: در مرحله پايلوت حدود 15 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوري اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور ادامه داد: بودجه پيشبيني شده براي كل اين پروژه حدود 600 تا 700 ميليارد تومان است.