سشواری مجهز به موتور فِراری!‏ ‬
توضیحات فارسی :

بهگزارش فارنت به نقل از گیزمودو راهیابی صنعتخوردروسازی به صنایع آرایشی وبهداشتی امریست که اگر چه غیرقابل باور بهنظر میرسد اما در دنیای امروز ویا قرن بیست و یکم امری شدنی به حسابمیآید چرا که شرکت فراری با همکاریشرکت معروف بابلیس دست به تولید مدلجدیدی از سشوار یا خشککننده مو زدهاست.

شاید در نگاه اول مبهم به نظر بیاید اما تنها وجه مشترک یکسشوار با خودروچه می تواند باشد؟ موتور، تنها جزء مشترک این دو وسیله استکه اگر چه دریک اندازه نیستند اما درست کار کردن هر دو در کارکرد نهایی هردو وسیلهموثر است.

اکنون فراری دست به طراحی و تولید موتور این مدلجدید سشوار با نام «پروولار» کرده است که در آن اعضای تیم فراری از قطعاتواقعی موتورهای فراریاستفاده کردهاند.بنابراعلام این شرکت ظاهرا ولار اولین سشواری خواهد بود که از طراحیموتوربلبرینگی بهره خواهد برد و از وزنی فوقالعاده سبک بهره میبرد وطبیعتافراری در آن از رنگ قرمز و سیاه خاص خود بهره برده و بر روی انکلید توربوبرای بیرون دادن سریع هوا نیز تعبیه شده است.اینسشوار با قدرت موتور ۲۲۰۰ وات میتواند هوایی به سرعت ۱۲۸ کیلومتر برساعترا به بیرون بدمد و عمر کاری آن تا ۲۰۰۰ ساعت اعلام شده است که درسشوارهایعادی این رقم ۵۰۰ ساعت است.

البته شاید قیمت ۴۰۰ دلاری این سشوارکمی دوستداران فراری را به تردیدبیندازد اما به هر حال بسیاری از محصولاتتنها قیمت نام خود را دارند اگرچه این محصول از لحاظ فنی مانند خودروهایفراری از رقبا بسیار سرتر است.