امروز (دوشنبه)، یک روزنامه چاپ ترکیه خبر داد که مقامهای آنکارا، نامایران را از فهرست کشورهایی که «تهدید خاصی» برای امنیت ملی ترکیه بهشمار میآیند، حذف کردهاند.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «حریت»،در گزارشی نوشت، در نسخه جدید گزارش بازنگری امنیتی ترکیه، نام ایران درمیان فهرست «تهدیدهای خاص» دیده نمیشود؛ نسخه تازه این فهرست که هر پنجسال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر میشود، از ماه اکتبرمعتبر خواهد بود.

در همین باره، خبرگزاری فرانسه گفت، اقداممقامهای ترکیه در حذف نام ایران از این فهرست در حالی صورت میگیرد که بهتازگی، نگرانی قدرتهای غربی بر سر جنبههای احتمالا نظامی برنامههستهای جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. غرب نگران آن است کهایران در پوشش برنامه هسته ای خود، به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد، ولیایران می گوید که این برنامه اهداف صلح آمیز دارد.

این خبرگزاری یادآور شد، اعضای شورای امنیت ملی ترکیه برای مصاحبه درباره علل حذف نام ایران از این فهرست، در دسترس نبودهاند.

روزنامه«حریت» در ادامه گزارش خود نوشت: در گزارش جدید بازنگری امنیتی ترکیه، بهبرنامه هستهای ایران نیز اشاره و خط مشی دیپلماتیک ترکیه در این زمینه،«خاورمیانه عاری از جنگافزار هستهای» عنوان شده است.
تحلیلگران بر این باورند، این بخش از گزارش به اسرائیل اشاره دارد که به باور عمومی، تنها کشور دارای سلاح هستهای در خاورمیانه است.

بهبودروابط ترکیه با ایران و سرپیچی این کشور از همراهی در اِعمال دور جدیدی ازتحریمها علیه ایران، باعث نارضایتی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانغربیاش شده است.

«تانر ییلدیز«، وزیر انرژی ترکیه، روزچهارشنبه، بیستم مرداد، اعلام کرد که به رغم تحریمهای دوچندان ایالاتمتحده علیه ایران، شرکتهای ترکیه ای، به فروش بنزین به ایران ادامهخواهند داد.
وزیر انرژی ترکیه همچنین از آغاز راه اندازی سه نیروگاه مشترک شش هزار مگاواتی تولید برق با ایران در آینده نزدیک خبر داد.

ایندر حالی است که در ماههای اخیر، روابط ترکیه با اسرائیل دچار تنش شده وحمله مأموران نظامی اسرائیلی به یک کشتی امدادرسانی ترکیه در راه نوار غزهبه این تنشها شدت بخشیده است.

همچنین در پی کشته شدن ۹ شهروندترک در این حمله - که روز سیزدهم ماه می رخ داد - ترکیه خواستار عذرخواهیمقامهای اسرائیلی شده است؛ اسرائیل تاکنون از عذرخواهی خودداری کردهاست.

گفتنی است، هرچند انتشار این گزارش، نوعی پیشرفت در روابطتهران ـ آنکارا به شمار می رود و نشان دهنده تغییر نگرش راهبردی روابطترکیه و ایران است، تاکنون هیچ گونه اشاره ای به اینکه چرا تا پیش از این،ایران به عنوان تهدیدی برای ترکیه در راهبرد امنیت ملی این کشور به شمارمی رفته، نشده است.