دانشمندان یک روش غیرمعمول برای غلبه بر گرمای کرهزمین یافته اند و آن هم این است که کره زمین را به یک مدار دور تر ازخورشید یعنی یک منطقه خنک تر حرکت بدهند!
این ایده عجیب زائیده ی ذهنمهندسان ناسا و یکسری از اخترشناسان آمریکایی ست که معتقدند این روش حدود۶ بیلیون سال به عمر سیاره ما اضافه می کند، به عبارت دیگر عمر مفید زمین۲ برابر خواهد شد! برای این کار طرح هایی هم ارائه داده اند.
جالب استبدانید که برای این کار نیاز به نیروی عظیمی برای حرکت دادن کره زمیننیست.. فقط کافی ست یک ستاره ی دنباله دار را به سمت زمین هدایت کنند.
دکترLaughlin که در مرکز تحقیقات ناسا در کالیفرنیا کار می کند گفته است کهبرای این کار فقط لازم است یک ستاره ی دنباله دار و یا شهاب آسمانی را بهسمت زمین هدایت کنیم به طوری که با سرعت از کنار و نزدیک زمین رد بشود وبه این طریق می توان از نیروی گرانشی شهاب که روی زمین اثر خواهد گذاشتاستفاده کرد. در نتیجه ی اینکار سرعت مداری زمین افزایش پیدا می کند و بهیک مدار بالاتر می رود که از خورشید دورتر است و به این ترتیب به یک منطقهی خنک تر هدایت می شویم.
همچنین این مهندسان گفته اند که پس از اینکار، باید این ستاره ی دنباله دار را به سوی زحل یا مشتری هدایت کرد تاروند رو به عقب اتفاق بیفتد و انرژیش را از یکی از این ۲ سیاره غول آسابگیرد. بعدها مدارش آن را دوباره به سمت زمین برخواهد گرداند و این روندهمچنان تکرار خواهد شد!
این گروه گفته اند که هدفشان در نجات کره زمینکاملا جدی ست و تنها چیزی که احتیاج دارند پرتاب یک موشک شیمیایی به یکشهاب آسمانی یا ستاره ی دنباله دار است که در زمان مقرر باعث آتش گرفتنشبشود که چنین دانشی همین حالا هم وجود دارد!
این طرح جنبه های نگرانکننده ی زیادی دارد. مهندسین هوافضا باید برای هدایت شهاب و یا ستاره یدنباله دار به سمت زمین نهایت دقت را بکنند زیرا کوچک ترین اشتباهی در اینزمینه، کره زمین رو به مداری جلوتر خواهد برد (مدار آتش) و عواقب ویرانگریرا در پی خواهد داشت. کباب شدن محیط زیست زمین کم ترین آن ها خواهد بود.
متن کامل مقاله در گاردین:


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]