دستگيري عوامل كليپ هاي تبليغاتي ماهواره
خبرگزاريفارس: ماموران نيروي انتظامي چند روز قبل با اطلاع از سوء استفاده چند نفراز افراد مرتبط با شبكههاي ماهوارهاي از يك پل عابر خلوت در حوالي تجريشو انجام حركات تبليغاتي براي اين شبكهها، اقدام به دستگيري آنها كردند.

بهگزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، آتي نيوز نوشت: اين افراد با دردست داشتن پلاكاردهاي حاوي جملات سخيف عاشقانه به زبانهاي فارسي وانگليسي،تلاش داشتند با گرفتن فيلم و عكس از زواياي مختلف، آنها را به شبكههايخارج از كشور ارسال كنند.
آتي: چند نفر از عوامل كليپهاي تبليغاتي شبكههاي ماهوارهاي در تهران دستگير شدند.
ماموراننيروي انتظامي چند روز قبل با اطلاع از سوء استفاده چند نفر از افرادمرتبط با شبكههاي ماهوارهاي از يك پل عابر خلوت در حوالي تجريش و انجامحركات تبليغاتي براي اين شبكهها، اقدام به دستگيري آنها كردند.
اينافراد با در دست داشتن پلاكاردهاي حاوي جملات سخيف عاشقانه به زبانهايفارسي وانگليسي، تلاش داشتند با گرفتن فيلم و عكس از زواياي مختلف، آنهارا به شبكههاي خارج از كشور ارسال كنند.
در بازجوييهاي اوليه مشخصشده كه برخي از آنها صرفا براي دريافت مقاديري پول اقدام به همكاري با اينگروه كرده بودند و اطلاعي از اهداف و علل واقعي آنها نداشتند.