گزارش اختصاصي فارس/
رشد 14درصدي تجارت ايران با 1+5 عليرغم تحريمها
خبرگزاريفارس: حجم مبادلات تجاري ايران با كشورهاي 1+5 شامل آمريكا، انگليس،فرانسه، آلمان، چين و روسيه عليرغم تشديد تحريمها با رشد 14 درصدي از5.4 ميليارد دلار در چهارماهه سال گذشته به 6.1 ميليارد دلار در سال جاريافزايش يافته است.


بهگزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نگاهي به مبادلات تجاري ايران باكشورهاي 1+5 شامل آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، چين و روسيه در چهارماههاول سال جاري و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد، حجممبادلات ايران با اين كشورها عليرغم تبليغات گسترده رسانه هاي غربي مبنيبر تشديد تحريم اين كشورها عليه ايران نه تنها كاهش نيافته بلكه رشد حدود14 درصدي داشته است.
بر اساس اين گزارش، در حالي مبادلات تجاري ايرانبا اين شش كشور در چهارماهه سال گذشته 5 ميليارد و 403 ميليون دلار بودهاست كه اين رقم با رشد 13.78 درصدي به 6 ميليارد و 148 ميليون دلار در مدتمشابه امسال افزايش يافته است.


* حسن استفاده آلمان، چين و فرانسه؛ باخت روسيه

بهگزارش فارس، طي چهارماهه اول امسال در حوزه صادرات ايران به اين شش كشورشاهد رشد وزني صادرات به چهاركشور چين، آمريكا، فرانسه و آلمان و كاهشوزني صادرات به انگليس و روسيه بوديم. اين در حالي است كه ارزش صادراتايران به 5 كشور افزايش داشته و تنها به روسيه كم شده است.
در بخشواردات نيز از لحاظ وزني از كشورهاي روسيه، آمريكا، انگليس و آلمان كمتروارد كرديم و حجم واردات ايران از چين و فرانسه بيشتر شده است. ارزشواردات ايران نيز از كشورهاي چين، فرانسه و آلمان افزايش داشته است.
براساس اين گزارش، در چهار ماه اول سال جاري واردات ايران از چين با رشد40.17 درصدي به 1.64 ميليارد دلار و صادرات ايران به چين با رشد 50.51درصدي به 1.3 ميليارد دلار افزايش يافت.
در همين مدت واردات ايران ازآلمان با افزايش 1.44 درصدي به 1.57 ميليارد دلار و صادرات ايران به آلماننيز با رشد 5.5 درصدي به 83 ميليون دلار رسيد.
به گزارش فارس،مبادلات تجاري ايران با فرانسه نيز در اين مدت با رشد مواجه بوده است بهطوري كه با رشد 8.4 درصدي 513 ميليون دلار واردات از اين كشور داشته ايم وبا افزايش 45.22 درصدي 16 ميليون دلار به اين كشور صادر كرديم.
روسيهتنها كشوري است كه از همه طرف ضرر كرده است، هم صادرات ايران به اين كشوركم شده و هم واردات ايران از اين كشور نزولي بوده است به طوري كه وارداتايران از روسيه با كاهش 8 درصدي به 434 ميليون دلار و صادرات ايران نيز باكاهش 20.65 درصدي به 69 ميليون دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش، عليرغماينكه صادرات ايران به انگليس در اين مدت با رشد 61.6 درصدي به 17 ميليوندلار رسيد، واردات ايران از اين كشور با افت 30.6 درصد به 411 ميليون دلاركاهش يافت. واردات ايران از آمريكا نيز با 28.43 درصد كاهش به 48 ميليوندلار و صادرات ايران به آمريكا با رشد 76.51 درصدي به 34 ميليون دلاررسيد.