در جنگ يرموك رخ داد
شكست ارتش بيزانس از سپاه اسلام
جامجم آنلاين: 1374سال پيش در روز 20 اوت سال 636 ميلادي خالد بن وليد سردارمسلمان عرب در دره يرموك در فلسطين در جنوب درياچه طبريه يك ارتشامپراتوري بيزانس را درهم مي شكند.

پيروزيلشكر مسلمانان به فرماندهي خالد بن وليد در دره يرموك و در جنگي كه نامهمين دره را گرفت ، موجب شد تا دروازه هاي سرزمين هاي شرقي امپراتوريبيزانس به روي مسلمانان گشوده شود.

درپي فتوحات مسلمانان در ايرانو بين النهرين، لشكر مسلمانان متوجه سرزمين هاي فلسطين و سوريه شد كه درآن زمان جزو قلمروي امپراتوري بيزانس بودند.

با پيشروي مسلمانان، امپراتوري بيزانس در صدد برآمد از پيشرفت آنها در قلمروي خود جلوگيري كند.

بهعمر خليفه مسلمانان خبر رسيد كه بخشي از نيروهاي مسلمانان در جنوب دمشق درسوريه در معرض تهديد يك ارتش امپراتوري بيزانس قرار گرفته اند.بنابراين بهخالد بن وليد دستور داد براي مقابله با ارتش بيزانس عازم آن ناحيه شود.

خالدبن وليد به كمك همكيشان خود رفت و پس از 5 روز لشكر مسلمانان را براي جنگآرايش داد و تصميم گرفت به دشمن حمله كند.ارتش بيزانس توسط هراكليوس ،امپراتور بيزانس يا همان رم شرقي تشكيل شده بود و فرماندهي آن با ژنرالتئودوروس بود.

نبرد نهايي در دره يرموك و در كنار رودخانه اي بههمين نام ميان لشكر مسلمانان و ارتش بيزانس كه به مراتب پرتعدادتر ازمسلمانان بودند در گرفت.

به اين ترتيب ، در روز 20 اوت سال 636ميلادي لشكر مسلمانان به فرماندهي خالد بن وليد در دره يرموك در فلسطين درجنوب درياچه طبريه يك لشكر ارتش امپراتوري بيزانس را علي رغم اينكه بهمراتب پر تعدادتر بود ، درهم مي شكند.

درپي پيروزي خالد بن وليد درجنگ يرموك دروازه هاي سرزمين هاي شرقي امپراتوري بيزانس به روي مسلمانانگشوده شد و ظرف مدت كوتاهي مسلمانان سراسر سوريه و فلسطين را تصرف كردند.

بهرام افتخاري
منبع جام جم اونلاین