اینجاست که آنجلینا جولی وارد میشود و از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری میکند...

بهگزارش جهان هالیوود با ساخت فیلمیهدفمند به نام "SALT" بهکارگردانی"فیلیپ نویس" یکبار دیگر در خدمت دستگاه سیاسی و اطلاعاتی ایالاتمتحده قرار گرفت.
در این فیلم جدید بازار پرجنجال و امپریالیستیهالیوود که در ژانر اکشن سیاسی قرار میگیرد "آنجلینا جولی" بازیگرآمریکایی نقش اصلی را ایفا کرده و به ناجی جهان اسلام تبدیل میشود. حوادثاین فیلم به سرعت شکل میگیرد و پر از صحنههای متعدد تعقیب و گریز است.
سناریویفیلم که بر اساس اهداف اطلاعاتی ساخته شده از آنجا جالب میشود که یکجاسوس روسی در ماموریتی از جانب کرملین مامور حمله هستهای به تهران و مکهبا استفاده از کلاهکهای اتمیآمریکا از خاک این کشور میشود تا با ایناقدام علاوه بر کشتن میلیونها مسلمان خشم جهان اسلام را از آمریکابرانگیزند.
به گزارش فرارو اینجاست که قهرمان آمریکایی فیلم با بازی آنجلینا جولی وارد میشود و از وقوع جنگ جهانی سوم جلوگیری میکند.
فیلیپ نویس کارگردان استرالیایی تبار فیلم "سالت" به ساخت فیلمهای جاسوسی در هالیوود مشهور است.درهمین رابطه مشرق هم نوشت:'اولين سالت' يک مامور سازمان سيا است که در يکماجراي جاسوسي و تروريستي درگير مي شود که طي آن بخش هايي از گذشته وزندگي خانوادگي اش فاش مي شود، او مي کوشد تا جلوي کساني را که مي خواهندبا حمله به تهران و مکه مسلمانان را عليه آمريکا بشورانند، بگيرد.
يک فيلم در چند نما
نمايداخلي از زنداني در کره شمالي، ماموران کره اي زني را براي شکنجه ميآورند، زن لباس رنگ روشني بر تن دارد که خون در جاي جاي آن شتک زده است.در کنار مکالمه هاي ماموران به زبان کره اي صداي زن شنيده مي شود که درحالي که ناله مي کند به زبان انگليسي بي وقفه مي گويد من جاسوس نيستم.فيلم سينمايي سالت اينگونه اغاز مي شود.
اين فيلم که به کارگردانيفيليپ نويس فيلمساز استراليايي تبار در سال 2010 آماده اکران شده و درتابستان امسال به روي پرده رفته است داستان زني است که در سازمان سيا بهعنوان جاسوس مشغول به کار است.او در ماموريتي که در کره دارد با يک حشرهشناس آشنا مي شود و به او دل مي بندد. زماني که اين خانم جاسوس که اسمش"اولين سالت" است دستگير مي شود، مايک، يعني همان حشره شناس به آب و آتشمي زند تا او را نجات دهد و سرانجام موفق مي شود تا از طريق عريضه نوشتنبه کنگره دولت آمريکا را مجبور کند تا سالت را با کره مبادله کند. اين هاهمه مربوط به دو سال پيش از شروع داستان مي شود.
سالت که حالا بامايک ازدواج کرده در سالگرد ازدواجش با مايک با يک جاسوس روس رو برو ميشود که به سازمان سيا آمده تا پرده از يک توطئه تروريستي که قرار است توسطيک جاسوس روسي عملي شود، بردارد.
"واسيلي ارلف" داستاني را تعريف ميکند که مربوط به پروژه اي سري در دوران جنگ سرد بوده است که بر طبق آنکودکاني از پدر و مادرشان دزديده مي شدند و تحت اموزش هاي سخت جاسوسي قرارمي گرفتند و زبان انگليسي را به عنوان زبان مادري مي آموختند. سپس آنهاتوسط سرويس جاسوسي روسيه شوروي به داخل آمريکا انتقال داده مي شدند و درخانواده هاي آمريکايي بزرگ مي شدند تا در زمان مقتضي عمليات مورد نظر راعليه اهداف آمريکا اجرا کنند. ارلف مي گويد در حال حاضر يکي از اين جاسوسها که در زمان کودکي به آمريکا انتقال يافته و نام اصلي و روسي او "چنکوف"است ماموريت دارد تا رئيس جمهور روسيه را ترور کند. رئيس جمهور روسيه قراراست تا براي شرکت در مراسم تشييع جنازه معاون رئيس جمهور آمريکا بهنيويورک بيايد.ماموران سازمان سيا در ابتدا ادعاهاي ارلف را جدي نميگيرند، اما همين که بازجو که کسي نيست جز خود اولين سالت مي خواهد اتاقبازجويي را ترک کند، ارلف مدعي مي شود که چنکوف کسي نيست جز سالت. کشاکشداستان از همين نقطه کليد مي خورد. روسا و همکاران سالت به او شک مي کند واو بلافاصله بعد از ايراد اين اتهام به ياد شوهرش مي افتد، سالت بههمکارانش هشدار مي دهد که جان همسرش در خطر است و ممکن است او توسطجاسوسان روسي به گروگان گرفته شده باشد تا او را مجبور به کاري کنند. ارلفهم مي گويد سالت يکي از همان بچه هايي است که در کودکي به عنوان فرزند پدرو مادر آمريکايي که در سفارت آمريکا در روسيه کار مي کردند، جا زده شدهاست. البته اين اتفاق بعد از مرگ اين دو آمريکايي افتاده است. همزمانهمکاران سالت بررسي مي کنند و در مي يابند که پدر و مادر سالت در سال 1988در مسکو در يک تصادف رانندگي کشته شده اند و سالت در همان سال به آمريکابازگشته است. همين تطابق شک ها را جدي تر مي کند. همزمان سالت همچنان باشوهرش تماس مي گيرد اما هيچ دسترسي به او پيدا نمي کند. ارلف در حالانتقال از دست ماموران فرار مي کند و ناپديد مي شود، و همزمان سالت نيزفرار مي کند.
ماجر از اين قرار است که ارلف، در واقع همان کسي است کهپروژه تربيت جاسوس از دوران کودکي را تربيت مي کرده است. او حال مي خواهدبا ترور رئيس جمهور روسيه و پس از آن رئيس جمهور آمريکا باعث راه افتادنجنگ بزرگي در جهان شود تا شايد يک بار ديگر اتحاد شوروي احيا شود. سالت پساز فرار از دست ماموران سيا پروژه ترور رئيس جمهور روسيه را اجرا مي کند ورسانه ها اعلام مي کنند که رئيس جمهور روسيه در راه بيمارستان کشته شدهاست. سپس بعد از اتمام موفق آميز اين پروژه با ارلف ارتباط گرفته و او رادر يک کشتي در حوالي نيويورک مي بيند. در اين ديدار فيلم نشان مي دهد کهماجرا واقعيت داشته و سالت که نقش او را آنجلينا جولي بازي مي کند، بواقعدختري روس بوده که در پروژه ارلف به آمريکا فرستاده شده است. همه کودکاناموزش ديده که حالا بزرگ شده اند در کنار ارلف قرار دارند. ارلف پس ازديدن سالت او را با نام روسي اش يعني چنکوف صدا مي کند و ازدواج او را غلطتوصيف مي کند؛ سالت مي گويد اين کار را براي پوشش انجام داده و لي در حاليکه اين جمله را بر زبان مي آورد شوهرش را مي بيند که در دست افراد ارلفاسير است و در مقابل چشمانش وي کشته مي شود. سالت در ادامه متوجه مي شودکه قرار است از طريق يک سرهنگ ناتو که از افراد ارلف است به کاخ سفيد نفوذشده و در انجا رئيس جمهور امريکا ترور شود. سالت پس از آگاهي از نقشه ارلفو همه افرادش را به انتقام مايک، همسرش کشته و به سراغ سرهنگ مي رود.سرهنگ نيز يکي از همان کودکان دست آموز ارلف است. او براي سالت توضيح ميدهد که در ان شب بايد رئيس جمهور آمريکا را در کاخ سفيد ترور کند.سرانجامسالت به داخل کاخ سفيد راه پيدا مي کند و درست زماني به پناهگاه رئيسجمهور مي رسد که در پاسخ به اقدام روسيه در فعال کردن سلاح هاي هسته ايسلاح هاي هسته اي آمريکا نيز فعال شده است.وقتي سالت به پشت در اتاق کنترلمي رسد با رئيس خودش در سازمان سيا مواجه مي شود که همه اطرافيان رئيسجمهور را کشته و تازه مي فهمد که رئيس او نيز يکي ديگر از همان کودکان استو با اين تفاوت که او بزرگتر از سالت است و سالت او را تا به حال نديده،رئيس سالت از پشت شيشه ضد گلوله پناهگاه مي گويد که مساله ترور رئيسجمهوري آمريکا نيست بلکه مساله حمله هسته اي به دو شهر بزرگ و پر جمعيتاست؛ که اتفاقا از شهرهاي مهم مسلمانان نيز هستند، "تهران" و "مکه"رئيسسالت مي گويد اگر اين حمله صورت بگيرد دست کم 9 ميليون نفر مي ميرند و همهمسلمانان جهان نسبت به آمريکا خشمگين مي شوند و آمريکا را مسئول اين ماجرابه حساب مي آورند.سالت بالاخره در کش و قوسي موفق مي شود که از اين حملهاتمي بهتهران و مکه جلوگيري کند.

سالت به دنبال چيست؟
فيلم سالت شايد در ابتدا فيلمي اکشن و جذاب براي گذراندن اوقات فراغت باشد اما در عين حال نکاني مهمي را در خود گنجانده است.
برخلاف آنچه به نظر مي آيد اين فيلم چندان يک فيلم جاسوسي يا پليسي محسوبنمي شود. حتي از پيچيدگي هاي معما گونه نيز برخوردار نيست.اما المان هايجالب توجهي دارد که همه در يک مسير مشخص عمل مي کنند.معاون رئيس جمهورآمريکا در اين فيلم از دنيا رفته است، شايد اين فرد براي مخاطب فيلم زيادفرد مهمي نباشد اما برخي ديالوگ ها اين فرد معرفي مي شود. معاون رئيسجمهور به گفته فيلم يکي از قهرمانان دوره جنگ سرد است، او کسي که شرقي هابه او علاقمند هستند. که احتمالا دليل آن شناساندن غرب به شرق است.معاونرئيس جمهور از قضا از سردمداران ديپلماسي عمومي آمريکا است.
نکته دومپاسخ به اين سوال است که چه چيزي باعث مي شود تا سالت موضعش را تغيير دهدو ديگر راهي را که براي انجام ماموريتش به آمريکا آمده است پي گيري نکند.سالت نيز يکي از کودکاني است که به آمريکا فرستاده شده و کاملا به همه آنچيزي که مي بايست به آن عمل کند آشنا است اما يک باره همه چيز را کنارگذاشته و به آمريکا خدمت مي کند. ماجرا چيست؟ شايد در نگاه اول مخاطب فکرکند که اين عاشق شدن سالت بوده که روحيات او را تغيير داده است. اما آنچهاو پس از به گروگان گرفته شدن همسرش انجام مي دهد نيز نمي تواند صرفا براينجات او باشد، اگر اين طور بود نبايد اصراري سالم ماندن و به قتل نرسيدنرئيس جمهور روسيه وجود مي داشت. يا اينکه پس از آنکه سالت ارلف و افرادشرا به قتل رساند نبايد براي خنثي کردن نقشه او اقدام مي کرد، شوهر او مردهبود و او تقريبا انتقامش را نيز گرفته بود؛ اما فيلم نشان مي دهد که برخلاف ديگر جاسوسان تربيت شده، سالت به طور کامل آمريکايي شده است که البتهعاشق شدن او نيز در اين امر موثر است.اين همان نکته اي است که پروژهديپلماسي عمومي آمريکا مي کوشد تا ان را جا بيندازد؛ بر همين اساس است کهگفته مي شود که اين تنها آمريکايي شدن است که خشونت، تروريسم و دشمني رادر جهان کاهش مي دهد و در صورتي که فرهنگ آمريکايي غالب شود يک مامورجاسوس دشمن نيز مي تواند به يک خودي تبديل شود.
چرا نام "سالت"؟ چرا جولي؟
استفادهاز نام سالت خود داراي ويژگي هاي خودش است، سالت در لغت به معناي نمک است،اما سالت در ادبيات سياسي به پيماني گفته مي شود که در سال 1972 بر سرکاهش سلاح هاي راهبردي ميان شوروي و آمريکا بسته شد.انتخاب اين نام برايبازيگر نقش اول يادآور مسابقه تسليحاتي ميان آمريکا و شوروي در دوران جنگسرد است، او روسي است که آمريکايي شده است و در عين حال نامش تداعي کنندهيک توافق ميان شرق و غرب است. اما از آن سو نقش سالت را آنجلينا جولي برعهده گرفته است. بر طبق گزارش هايي که درباره ساخت اين فيلم منتشر شده استاين نقش قرار بود توسط تام کروز پر شود اما به دلايلي از جمله اينکه حضوريک زن در اين جايگاه مي تواند باعث جذاب تر شدن فيلم شود. اما آيا جوليتنها به خاطر جذاب کردن اين فيلم انتخاب شده؟ آنجلينا جولي خود به عنوانيک فعال ديپلماسي عمومي آمريکا محسوب مي شود، وي مدت ها است که به عنوانسفير صلح سازمان ملل به کشورهاي مختلف سفر مي کند و از آن مهم تر جوليعضوي از نهاد "شوراي روابط خارجي آمريکا" يا همان "CFR" نيز هست بنابراينسوابق جولي نشان مي دهد که او گزينه مناسبي براي ايفاي اين نقش خواهد بودو انتخاب او نمي تواند صرفا به دليل جذابيت و يا از روي اتفاق بوده باشد.

سالت و اثر نهايي بر مخاطب
اينفيلم حلقه اي است از توليد انبوه فيلم ها و سريال هايي که با موضوع جاسوسيو امنيتي توليد شده اند، که سالت نيز يکي از انها است. طرح نام تهران نيزدر چنين فيلم هايي خود مي تواند به نوعي گوش هاي مخاطب را با نام تهران وايران آشنا کند و از سوي ديگر به فضاي رواني جامعه دامن مي زند و به جامعهمخاطبين داخل و خارج آمريکا تلقين مي کند که فضاي اطراف آنها به شدتامنيتي است. و يک جنگ امنيتي اطلاعاتي بزرگ در حال شکل گيري است. از سويديگر شايد بتوان فيلم سالت را دنباله مناسبي براي سخنراني ها و پيام هايباراک اوباما براي مسلمانان دانست. سالت هر چه هست محصولي از دستگاهديپلماسي عمومي آمريکا است.