به نام خداوند بخشاینده مهربان


بیش از 95 درصد از مواد مخدر جهان ، سطح وسیع زیر کشت با وجود نیروهای بین الملل ؛ با نگاهی به درصد اراضی زیر کشت استان های
افغانستان از تعجب شاخ در می آوریم ؟!

چرانیروهای اطلاعاتی آمریکا که قادرند خانه ای کوچک را در مناطق صعب العبورکوهستانی به امید نابودی اعضای طالبان شناسایی کرده و به طور دقیق با موشکبمباران کنند ، قدرت نابودی هکتارها زمین زیر کشت خشخاش را نداردند؟

چرا به جای خشخاش محصول دیگری جایگزین نمی شود؟چرا کمک اقتصادی مستقیم نمی شود؟

چرا ناتو با قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر با مسامحت رفتار می کند؟

چرا همان کاری که با کلمبیا شد و زمین ها را غیر قابل کشت کردند با افغانستان نمی شود؟

.
.
.
.

طالبان ، دموکراسی ، بازی.... خش خاش ،هیرمند ، زندگی ....

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


_________________